Browsing by Subject Organizational commitment

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 23 to 33 of 33 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ต้นทุนทางจิตวิทยาที่มีต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานและความตั้งใจในการลาออกจากงานโดยมีความผูกพันกับองค์การเป็นตัวแปรส่งผ่านชโลทร คำทอง; ณัฐชา เดวี; เมธินี บุญมั่น
2555บทบาทของความเชื่อประสิทธิภาพรวมกลุ่ม และในตนที่เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของครู:การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับเสาวรส ยิ่งวรรณะ
2558รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจนเนอเรชันเอ็กซ์และเจนเนอเรชันวายญาดา สามารถ
2553อิทธิพลของการประเมินแก่นแท้ของตนเองต่อความผูกใจมั่นในองค์การ โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อ : กรณีศึกษาบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัดชมภูนุช มุททารัตน์; อดิศร ศักดิ์สูง
2557อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายนวินา ปิติพรวิวัฒน์; ปวริศา สุขคำมี; ภัทรานิษฐ์ จิตตวรวานิช
2556อิทธิพลของความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับองค์การต่อความตั้งใจลาออกสลักจิต ตันติบุญทวีวัฒน์
2556อิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานรัตนพรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์; สิริกาญจน์ จิตลดาพร; อารดี เจริญยิ่งวัฒนา
2556อิทธิพลของแรงจูงใจในกิจกรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความตั้งใจลาออก โดยมีความผูกพันกับองค์การเป็นตัวแปรส่งผ่านธนา จินดาโชตินันท์
2555อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความผูกใจมั่นในงานโดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรส่งผ่านสิริพร ทรัพยะประภา
2555อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยมีความผูกใจมั่นในงานและความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวแปรส่งผ่านผดารัช สีดา
2558โมเดลความผูกพันทางความรู้สึกของเยาวชนต่อพรรคการเมืองพรรคพล กีรติภราดร