Browsing by Subject Phenomenology

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3 to 10 of 10 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ประสบการณ์การถูกร้องเรียนพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพบุษบา จันดาทอง
2557ประสบการณ์การเป็นบิดาของวัยรุ่นชายนลินี ศรีอ่อน
2557ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดจุฑาทิพย์ สัจจวิโส
2555ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินจิระทวี สมบูรณ์
2557ประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยในการใช้อารมณ์ขันเพื่อการจัดการสถานการณ์ตึงเครียดในหอผู้ป่วยนิตยา พ่วงดี
2553ประสบการณ์ความกลัวต่อการหกล้มของผู้สูงอายุลักษณา มะรังกา
2557ประสบการณ์ทางจิตใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาตนร่วมกับการทำสวนปานชนก เวียงนาค
2557ประสบการณ์ทางจิตใจในการเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่มีศิลปะเป็นสื่อของนิสิตนักศึกษาที่มีแนวโน้มภาวะวิกฤตทางอารมณ์อัจจิมา อาภานันท์