Browsing by Subject Proton exchange membrane fuel cells

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 31 of 31 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ผลกระทบของขนาดทางกายภาพของช่องทางการไหลฝั่งแคโธดต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEM แบบ Open-Cathodeสรวงรัตน์ เกียรติธรรมรงค์
2557ผลของการปรับสภาพตัวรองรับคาร์บอนต่อกัมมันตภาพและเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าแพลทินัม-แพลเลเดียมสำหรับรีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มสวภพ หาญพิทักษ์ญาติ
2557ผลของการออกแบบช่องทางการไหลและพารามิเตอร์ดำเนินการต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มแบบเปิดด้านแคโทด: การศึกษาเชิงคำนวณสุชาติ กรีแสง
2557ผลของชั้นแพร่แก๊สต่อตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมที่เตรียมโดยการพอกพูนด้วยไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มชนากาญจน์ เรืองกิจ
2555ผลของตัวรองรับต่อกัมมันตภาพและเสถียรภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าฐานแพลทินัมสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มสิริพงศ์ ลิ้มพัธยาเนตร์
2555ผลของภาระที่ไม่คงตัวต่อประสิทธิภาพของระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEMวุฒินันท์ เพชรเพ็ง
2557ผลของวัฏภาคของไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อกัมมันตภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าแพลทินัม-แพลเลเดียมสำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มณัฏฐภักดิ์ กิติภัทย์พิบูลย์
2557ผลของสารเสริมเสถียรภาพต่อสมรรถนะตัวเร่งปฏิกิริยา NiCORE – PtSHELL สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มประภัสสร ศรีวงษ์ชัย
2553ผลขององค์ประกอบของคาร์บอน/เรซินคอมพอสิตต่อสมบัติของแผ่นโลหะเคลือบสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มจักรพงศ์ ศิริประสมทรัพย์
2550ระบบรวบรวมข้อมูลและควบคุมสำหรับหน่วยชั้นเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มราชวัลลภ แจ้งมงคล
2549สมรรถนะการทำงานของชั้นเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มอารีรัตน์ ศรีกล่ำ