Browsing by Subject Schizophrenics

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 43 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010The Development of Thai violence risk scale for persons with schizophreniaUtaya Nakcharoen
2009The effect of the symptom self-management program on psychotic relapse for patients with chronic schizophreniaSudaporn Stithyudhakarn
2008Facilitating living with persons with schizophrenia : relationships between psychiatric nurses and family membersRatchaneekorn Kertchok
2015A PATH ANALYSIS OF PSYCHOTIC SYMPTOMS AMONG PERSONS WITH SCHIZOPHRENIA AND METHAMPHETAMINE MISUSEEk-uma Imkome
2015PREDICTING FACTORS OF QUIT ATTEMPT AND SMOKING STATUS IN SCHIZOPHRENIC SMOKERSOrrawan Khongtor
2555การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มป่วยซ้ำและไม่ป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทไทยมุสลิมนาถนภา วงษ์ศีล
2560คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่แผนกผู้ป่วยนอกสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาธิติมา ณรงค์ศักดิ์
2554ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยจิตเภทพชรพร ผู้ปฏิเวธ
2558ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความจำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังกาญจนา เสวิคาร
2556ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคจิตเภทและใช้สารเสพติดในชุมชน เขตภาคกลางกิ่งกาญจน์ ไชยบุศย์
2554ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเภทชุมชนในเขตภาคกลางภิญญ์นภัส พันธุ์ดนตรี
2555ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะกดดันด้านจิตใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทนัทธมนต์ ฉิมสุข; ทัศนีย์ มิ่งมิตรมี
2557ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับอาการนอนไม่หลับของผู้ป่วยจิตเภทวรวรรณ สวนศรี
2556ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติดพิมพ์ผกา กิติวงค์อิ่น
2556ปัจจัยทำนายอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภทกชพร รัตนสมพร
2556ผลของกลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์พุฒิชาดา จันทะคุณ
2555ผลของกลุ่มสนับสนุนครอบครัวต่อการทำหน้าที่ของครอบครัว ตามการรับรู้ของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทดาราณี วันวา
2558ผลของกลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทสุกัญญา แก้วศิริ
2558ผลของการจัดการความโกรธที่เน้นการปรับความคิดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเภทพยุงศักดิ์ ฝางแก้ว
2555ผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบกลุ่ม ต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนรัชนี อุทัยพันธ์