Browsing by Subject Shopping centers

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การจัดการกระบวนการตกแต่งและรื้อถอนพื้นที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าอัจฉรีย์ มีแสง
2547การประยุกต์กระบวนการยูเอเอสบี-อีจีเอสบี ในการบำบัดน้ำเสียจากศูนย์การค้าทัศนะ ศิริเตียวศรี
2557การสำรวจความเห็นที่มีต่อการพัฒนาของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ: กรณีศึกษา ศูนย์การค้าสยามสแควร์ณฤดม อินทร์อุดม
2557การสื่อสารการตลาดของคอมมูนิตี้มอลล์เอมวลี ณ ลำพูน
2558ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพของพื้นที่เปิดโล่งกึ่งสาธารณะในศูนย์การค้าชุมชนณัฐชานันท์ ศิริประเสริฐ
2555ปัจจัยในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบฮาลาลวรศิลป์ ศรีสวัสดิ์
2546อิทธิพลของศูนย์การค้าที่มีต่อการใช้ที่ดินของเทศบาลนครราชสีมาอนุกูล ตันสุพล