Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 38495 to 38514 of 56974 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ค่าอ้างอิงของระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยที่มีภาวะฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดฮีโมโกลบินอีที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน โดยวิธีทางอิมมูนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ลลิตา วัฒนะจรรยา
2548ค่าเซฟฟาโลเมตริกในผู้ป่วยไทยโครงสร้างใบหน้าคลาสทรีที่รับการจัดฟันโดยไม่มีการผ่าตัดมงคล แตปรเมศามัย
2543ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับรถบรรทุกและรถประจำทางบนทางหลวงสองช่องทางจราจรในระเทศไทยวิสูตร แสงอรุณเลิศ, 2519-
2543ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร บนทางหลวงหลายช่องทางจราจรในประเทศไทยวิรัช หิรัญ
2535ค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อยอดชาย วีระพงศ์
2552ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน : ศึกษาในกรณีผิดสัญญาญาดา รัตนอารักขา
2522ค่าเสียหายอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้พรรณิภา บูรพาชีพ
2546ค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม งานสิ่งบันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทปบันทึกเสียง วีดีทัศน์ และวีซีดีเมธาวี สาระไทย
2531ค่าเสียหายในเชิงลงโทษกฤษณา พิษณุโกศล
2519ค่าแรงจูงใจในอุตสาหกรรมสิ่งทอมงคล สวนสวัสดิ์
2549ค่าโมดูลัสคืนตัวของดินผสมซีเมนต์สำหรับการออกแบบผิวทางพิษณุ พลกายนุวัตร
2544ค่าใช้จ่ายการดูแลชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเสาธงจิรศักดิ์ หลิ่วสุวรรณ
2534ค่าใช้จ่ายของบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนวจิตต์ บุณยรัตพันธุ์
2544ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยบัณฑิต จุลาสัย; ชุลีกร เหมือนละม้าย
2544ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือน : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการชุลีกร เหมือนละม้าย
2549ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทยจารุพัสตร์ พิชิตานนท์
2550ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนไทยจารุพัสตร์ พิชิตานนท์
2554ค่าใช้จ่ายทางทหารกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชัยอนันต์ พลเสน
2518ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2517นิตยา กรุดสมัย
2521ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีรุ่งทิพย์ เหล่าคำ