Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 38495 to 38514 of 57729 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดเล็กในภาคมหานครสุชีรา เรืองรัศมีชัย
2549ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเซรามิกระดับครัวเรือนในจังหวัดลำปางชินเดช จันทร์บาง
2550ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพ : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีตะวันฉาย ฉายาทับ
2550ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพ ของอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีเปี่ยมสุข สนิท
2550ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพของการค้าในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีบุลวัชร์ พฤกษานุบาล
2543ความเชื่อมโยงระหว่างหลักธรรมของพุทธศาสนากับแนวคิดปฏิญญาสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชน : ศึกษาผ่านงานของพุทธทาสภิกขุเอกกมนต์ พรชูเกียรติ
2555ความเชื่อมโยงระหว่างอาชีพกับแหล่งที่อยู่อาศัยในชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ : กรณีศึกษา ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครอัญชลี เงินโพธิ์
2534ความเชื่อเกี่ยวกับความยุติธรรมที่เกิดจากผลกรรมตามสนองตามทฤษฎีของพีอาเจต์ของเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปีสมสมร สิงหเสนี
2553ความเชื่อเรื่องการสักยันต์ห้าแถวหนุนดวง: ศึกษากรณีสำนักสักยันต์อาจารย์หนู กันภัยวรรณนิภา ชวนชม
2553ความเชื่อเรื่องการแก้กรรมในสังคมไทยปัจจุบันสุชาดา วสุธาร
2539ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยในวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานครณัฐธิดา สุขมนัส
2513ความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพลศึกษา ของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพระนครนฤมล วิศววรบุตร
2559ความเชื่อและบทบาทของประเพณีทานธัมม์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายจตุพร เพชรบูรณ์
2527ความเชื่อในพุทธธรรม สถานภาพในสถาบันสงฆ์และความเชื่อทางการเมืองของพระสงฆ์ไทยพลศักดิ์ จิรไกรศิริ
2536ความเชื่อในเรื่องสุขภาพและสุขปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานครสำเริง วงษ์เผือก
2558ความเต็มใจจ่ายต่อการลีสซิ่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความสนใจในภาคครัวเรือน (ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 กิโลวัตต์)ระติพร เอกฉัตร์
2553ความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยผลกระทบทางเสียงจากท่าอากาศยาน : กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณหภูมิอภิพัฒน์ คล้ายคลึง
2520ความเที่ยงของแบบสอบชนิดเลือกตอบด้วยเทคนิคการให้คะแนนที่ต่างกันเพ็ญศรี สว่างเนตร
2550ความเที่ยงตรงของแบบจำลองที่ได้จากวิธีพิมพ์รากเทียม 3 วิธีกรเทพ สุขยุคล
2550ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม Mood disorder questionnaire (MDQ) ฉบับภาษาไทยพร ทิสยากร