Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 50738 to 50757 of 57692 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2526ระบบบัญชีโรงพยาบาลเอกชนวรรณี ขาวจันทร์
2549ระบบบันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วยสินทรัพย์ พงษ์พิทักษ์ชัย
2531ระบบบำบัดน้ำทิ้งจากบ้านพักอาศัยที่เหมาะสมในทุกสภาพภูมิประเทศทวีศักดิ์ นิมาพันธ์
2535ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเครื่องกรองไร้อากาศ : ผลของอัตราการไหลต่อประสิทธิภาพการบำบัดลักษณา โกมลเมธี
2545ระบบบำบัดไนเตรทสำหรับระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุวิมล ตันฑสุกิจวณิช
2543ระบบบำบัดไนเตรทเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดขนาดเล็กอำไพเทพิน สิงหะพันธุ
2555ระบบบูรณาการสารสนเทศเพื่อการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการนันทพร กาซาว
2542ระบบบ่งชี้ผู้พูดแบบระบบเปิดโดยใช้แบบจำลองฮิตเดนมาร์คอฟแบบหลายชุดรหัสพงศ์ไท ทาสระคู
2548ระบบปฏิบัติการสำหรับการจัดส่งอ้อยจากไร่เข้าสู่โรงงานกฤษณะ สถิตย์นุวัฒน์
2549ระบบประมวลผลสำหรับการจัดสรรรถบรรทุกแบบพลวัตวิสิษฐ์ มานะวิริยภาพ
2559ระบบประมวลสัญญาณเสียงพูดสำหรับประเมินโรคพาร์กินสันปวิชญา สุภินนพงศ์
2538ระบบประมาณระยะเวลาโครงการในการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์จำเริญ ภู่สว่าง
2557ระบบประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับกระบวนการผลิตและติดตั้งผนังอาคารวีรชัย ลิ้มมณฑล
2545ระบบประเมินผลการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกนิภาพร หวังวัชรกุล
2528ระบบปรับอากาศแบบดูดกลืนโดยใช้ลิเธียมโบรไมด์-น้ำวิสุทธิ์ เลี่ยมสกุล
2525ระบบปลุกเตือนผ่านทางโทรศัพท์โดยใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมสุธนะ สามโกเศศ
2560ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบไฮบริดที่เหมาะสมที่สุดเมื่อพิจารณาเงื่อนไขศักยภาพพลังงานหมุนเวียนวีรยา อิ่มเจริญกุล
2538ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการประเมินระบบชุมสายโทรศัพท์ชวลิต เจียรานุชาติ
2534ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการวางแผนการผลิตในโรงงานแผ่นวงจรพิมพ์ดนัย จินดารัตน์
2534ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการวินิจฉัยการปฏิบัติการหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม แบบท่อไฟขนาดไม่เกิน 10 ตันบัณฑิต วงศ์เดอรี