Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 53252 to 53271 of 57698 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554สมรรถนะพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์กฤตยา อุบลนุช
2557สมรรถนะพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานปรารถนา ศรีธิสาร
2559สมรรถนะพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนชุติวัลย์ พลเดช
2552สมรรถนะพยาบาลผู้ไกล่เกลี่ย โรงพยาบาลรัฐนิยดา อกนิษฐ์
2556สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยกัลยพัทธ์ นิยมวิทย์
2552สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลรัฐอรวรรณ ขันสำรี
2548สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพประจำห้องคลอดโรงพยาบาลทั่วไปอรฐินี รูปงาม
2552สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยผู้ป่วยวิกฤติหัวใจและหลอดเลือดภาวิณี วัยปัทมะ
2551สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์พัชรินทร์ ชีวสาธน์
2558สมรรถนะพยาบาลเด็กรัตนา นิยมชาติ
2553สมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปวราภรณ์ ศิลป์สวัสดิ์
2549สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์การบินสายฝน นิลจุลกะ
2560สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงสโรชิน คมแท้
2555สมรรถนะพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูอนัญญา คะสะติ
2559สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพประจำสถานประกอบการหนึ่งหทัย ชัยเลิศคงธนากูล
2556สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558อุดมพร บางท่าไม้
2524สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้เมธานอล และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสมศักดิ์ สินประเสริฐ
2553สมรรถนะเชิงเร่งปฏิกิริยาของทอง-คอปเปอร์ออกไซด์/ซีเรียสำหรับออกซิเดชันแบบเลือกเกิดของคาร์บอนมอนอกไซด์ในกระแสไฮโดรเจนเข้มข้นกวิศ ตั้งพูลสินธนา
2555สมรรถนะไอซีทีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับที่มีและไม่มีการส่งผ่านที่ถูกกำกับวันดี โค้ไพบูลย์
2527สมรรถภาพกลไกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครชูศรี กลิ่นอุบล