Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 53292 to 53311 of 57695 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2530สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชรแสงเดือน ไตรเกษม
2517สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ในจังหวัดฉะเชิงเทราประชา ฑีฆะภรณ์
2530สมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายร้อยตำรวจอารมณ์ สวัสดิ์รักษา
2524สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมอำพล บัวแก้ว
2525สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ไพโรจน์ อุลิ
2524สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนราษฎร์ ในจังหวัดมหาสารคามบุญเรือง ไตรคุ้มดัน
2524สมรรถภาพทางกายของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครธงชัย เจริญทรัพย์มณี
2513สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมัธยมแบบประสมพิบูลวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิสามัญของรัฐบาลฟอง เกิดแก้ว
2513สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมัธยมแบบประสมพิบูลวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิสามัญของรัฐบาลฟอง เกิดแก้ว
2530สมรรถภาพทางกายของนักเรียนในโรงเรียนสอนคนหูหนวก ในกรุงเทพมหานครศุกล อริยสัจสี่สกุล
2525สมรรถภาพทางกายของนักเรียนไทยภูเขาในจังหวัดภาคเหนือมนัส ยอดคำ
2513สมรรถภาพทางกายของนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยพลศึกษา และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลิศพร ณีรมัณฑ์
2513สมรรถภาพทางกายของนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยพลศึกษา และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลิศพร ณีรมัณฑ์
2524สมรรถภาพทางกายของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษาในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครอร่ามศรี ชูศรี
2517สมรรถภาพทางกายของเยาวชนในศูนย์ฝึกเยาวชนชนบท ภาคกลางและภาคใต้จรวย แก่นวงษ์คำ
2540สมรรถภาพทางการนิเทศของผู้บริหารตามการรับรู้ของตนเองและครู ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติวิชิต กำมันตะคุณ
2548สมรรถภาพทางระบบสืบพันธุ์ของแม่สุกรในฟาร์มขนาดเล็กก่อนและหลังการใช้ผสมเทียมนัทธี อ่ำอินทร์
2531สมรรถภาพที่จำเป็นในการนิเทศการศึกษาของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษากรรณิการ์ อูปเงิน
2539สมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูมัธยมศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์อนงค์นาถ วงศ์อัครางกูร
2547สมรรถภาพที่พึงประสงค์ของอาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐณัฏยา เพชรติ่ง, 2520-