Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 49675 to 49694 of 79597 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2537คณะกรรมการ ป.ป.ป. : กรณีศึกษาการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการการเมืองของไทยภาณุเดช พัฒนธรรม
2539คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทเดชา ชมเดช
2536คณะกรรมการการกำหนดค่าใช้สิทธิในกฎหมายลิขสิทธิ์ : ศึกษาโครงสร้างและอำนาจ หน้าที่มนทกานติ พันธุ์ไพโรจน์
2539คณะกรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักวิชาการ ข้าราชการและนักการเมืองพิรุณ วิมลอักษร
2543คณะกรรมการกำกับดูแลในบริษัทคณิน สุบิน
2548คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแนวความคิดเรื่ององค์กรทางปกครองอิสระธนชัย มีโชค, 2524-
2538คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารอภิชาติ เพชรประสิทธิ์
2562คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการไต่สวนชี้มูลความผิดทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พ้นจากตำแหน่งเชิดธวัช ชัยปัน
2527คณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสราวุธ ศิริภาณุรักษ์
2549คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามมาตรา 11 (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542ชนาวรรณ โชคดีมีบุญ
2544คณะกรรมการสวัสดิการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541รวิศักดิ์ จันทรัตน์
2532คณะกรรมการในทางปกครองตามพระราชบัญญัติในประเทศไทยสิริพันธ์ พลรบ
2538คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรกับการพัฒนาทางการเมืองพีระพงศ์ การสมลาภ
2558คณะคำนาย: การสร้างภาพลักษณ์และการปรับประยุกต์เรื่องรามเกียรติ์ในการแสดงหุ่นละครเล็กชุติมา เลิศนันทกิจ
2540คณะนาฏยศิลป์ไทยเอกชนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2498-2538ศุลีพร สังขมรรทร
2563คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (HRC) กับการจัดการประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮีนจาในเมียนมากฤตพร คารมคม
2541คณะราษฎรกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยอาทร อยู่สมบูรณ์
2558คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปิติภัทร อัจฉราวรรณ
2547คดีความในทุ่งรังสิต พ.ศ. 2433 - 2457นนทพร อยู่มั่งมี, 2521-
2541คดีที่เกิดจากนิติกรรมทางปกครองซึ่งควรอยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรมอรวรรณ คุณเงิน