Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 37590 to 37609 of 61682 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2537คณะกรรมการ ป.ป.ป. : กรณีศึกษาการควบคุมการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการการเมืองของไทยภาณุเดช พัฒนธรรม
2539คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทเดชา ชมเดช
2536คณะกรรมการการกำหนดค่าใช้สิทธิในกฎหมายลิขสิทธิ์ : ศึกษาโครงสร้างและอำนาจ หน้าที่มนทกานติ พันธุ์ไพโรจน์
2539คณะกรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักวิชาการ ข้าราชการและนักการเมืองพิรุณ วิมลอักษร
2543คณะกรรมการกำกับดูแลในบริษัทคณิน สุบิน
2548คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแนวความคิดเรื่ององค์กรทางปกครองอิสระธนชัย มีโชค, 2524-
2538คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารอภิชาติ เพชรประสิทธิ์
2527คณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานสราวุธ ศิริภาณุรักษ์
2549คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามมาตรา 11 (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542ชนาวรรณ โชคดีมีบุญ
2544คณะกรรมการสวัสดิการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541รวิศักดิ์ จันทรัตน์
2532คณะกรรมการในทางปกครองตามพระราชบัญญัติในประเทศไทยสิริพันธ์ พลรบ
2538คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรกับการพัฒนาทางการเมืองพีระพงศ์ การสมลาภ
2558คณะคำนาย: การสร้างภาพลักษณ์และการปรับประยุกต์เรื่องรามเกียรติ์ในการแสดงหุ่นละครเล็กชุติมา เลิศนันทกิจ
2558คณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปิติภัทร อัจฉราวรรณ
2547คดีความในทุ่งรังสิต พ.ศ. 2433 - 2457นนทพร อยู่มั่งมี, 2521-
2556คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อศาลปกครองณิชพัฒน์ รอดรัตษะ
2551คดีปกครองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ศึกษากรณีการฟ้องเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองบัณฑิต หวังวโรดม
2547คดีปกครองในศาลแรงงานไพโรจน์ นิติกรไชยรัตน์, 2516-
2545คดีหมิ่นประมาทกับปัญหาในกระบวนการทำข่าวของหนังสือพิมพ์นพวรรณ บุษหมั่น
2533คดีอาชญากรสงครามในประเทศไทย พ.ศ. 2488-2489อังคณา เกียรติศักดิ์นุกูล