Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 42074 to 42093 of 61682 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544จดหมายจางวางหร่ำ : คุณค่าและความสำคัญต่อพัฒนาการวรรณกรรมไทยอรอุษา สุวรรณประเทศ, 2518-
2542จดหมายเหตุรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ต้นเค้าการเขียนสารคดีท่องเที่ยวยุคแรกของไทยสรตี ใจสอาด
2527จดหมายในวรรณคดีไทยวัชรี รมยะนันทน์
2551จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาของโฆษณาที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กฐิติรัตน์ อิสริยคุณานนท์
2529จรรยาบรรณสำหรับนักวิจัยภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ
2533จรรยาบรรณสำหรับนักวิจัยภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ
2530จรรยาบรรณสำหรับอาจารย์ในวิทยาลัยครูตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และอาจารย์ในวิทยาลัยครูกลุ่มภาคเหนือบริบูรณ์ บุญหนุน
2544จรรยาวิพากษ์ของวัยรุ่นที่กระทำผิด ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางสุสารี วิวัฒน์ศุภร, 2518-
2546จรรยาวิพากษ์ของวัยรุ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในการนัดพบระหว่างชาย-หญิงดารณี เลิศปีติวาณิชย์
2518จรรยาวิพากษ์ของเด็กวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงรัชนี วิเศษสังข์
2555จระนำ ปรางค์วัดส้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร
2527จริยธรรมชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบัน : รายงานผลการวิจัยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์; ชัยพร วิชชาวุธ; ธีระพร อุวรรณโณ
2539จริยธรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนของวอลท์ ดิสนีย์จุฑามาศ สุกิจจานนท์
2536จริยธรรมที่เด็กได้รับจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยและหนังสือการ์ตูน : กรณีศึกษานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาครรัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์
2528จริยธรรมและศักยภาพของการปฏิบัติจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยครูภาคตะวันตกกำพล ชูธรัตน์
2530จริยธรรมในนิทานวิกรมจริต : การศึกษาเชิงวิเคราะห์รัชนี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2546จริยศาสตร์แห่งความอาทรเนื่องน้อย บุณยเนตร
2521จริยศึกษาของสตรีไทยในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอนพัชนี อัยราวงษ์
2535จลนพลศาสตร์การขจัดกำมะถันในถ่านหินด้วยกระบวนการเมเยอร์สมณพิไล แห่งทรัพย์เจริญ
2535จลนพลศาสตร์การสลายตัวของกำมะถันในถ่านหินระหว่างคาร์บอไนเซชั่นสมฤดี ริมพะสุต