Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 42973 to 42992 of 61733 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ตนที่ผ่านการบ่มเพาะของนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาธนพงศ์ อุทยารัตน์; ภาณุ สหัสสานนท; พรสวรรค์ ไหลสุวรรณ
2536ตรรกวิทยาการบริโภคกับการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล : กรณีศึกษา มิวสิควีดิโอของบริษัท แกรมมี่ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัดพัลพงศ์ สุวรรณวาทิน
2545ตรรกะการบริโภค และลักษณะสื่อคือสารของโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลิมวรรณ ห่อทองคำ, 2515-
2553ตรรกะการบริโภคและการถอดรหัสความหมายสินค้าประเภทเครื่องปรุงรสจากโฆษณาทางโทรทัศน์พณัฐฐิภา จงยิ่งศิริ
2550ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธาณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่กาญจน์ นทีวุฒิกุล
2550ตระกูลรายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศไทย พ.ศ. 2548ศิวนารถ หงษ์ประยูร
2548ตระโหมโรง : กรณีศึกษาทางระนาดเอกของครูไชยยะ ทางมีศรีฌานโชติ พรหมมา
2549ตลาดของการสร้างที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล : กรณีศึกษาบ้านเดี่ยว และบ้านทาวน์เฮาส์อภิญญาภรณ์ ประดับหยิ่ว
2525ตลาดขายส่งกระเทียมในประเทศไทยพัชรินทร์ กิจศิริพรชัย
2521ตลาดค้าส่งอาหารสด (ผักและผลไม้) ในกรุงเทพมหานครพัทธนี ลีละพัฒนะ
2526ตลาดท้องถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจ : บทบาทพ่อค้าคนกลางในการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรวันเพ็ญ ปัณราช
2523ตลาดบ้านพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครชมนาด สัมฤทธิ์เจียรผล
2553ตลาดแบกะดิน กรณีศึกษา บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานครชวิตรา ตันติมาลา
2544ตลาดแรงงานไทยในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปลายทศวรรษที่ 90 : รายงานผลสังเคราะห์สุภางค์ จันทวานิช
2558ตะขาบ...สัตว์มีพิษหน้าดินวรุฒ ศิริวุฒิ; จิรศักดิ์ สุจริต; ปิโยรส ทองเกิด; สมศักดิ์ ปัญหา; Edgecombe, Gregory D.
2555ตะลุม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกโครงการศูนย์รูปธรรมศึกษาโปษยะจินดาและหอนิทรรศน์รัตกสิกร
2544ตะวันออกในตะวันตก : ภาพลักษณ์ความเป็นจีนในนวนิยายของนักเขียนสตรีอเมริกันเชื้อสายจีนนิภาภัทร อภิภัทรพาณิชย์
2528ตัวกำหนดข้างเคียงต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยนิพนธ์ เทพวัลย์
2527ตัวกำหนดผลิตภาพทางการเกษตร : ปัจจัยการผลิตเทคโนโลยี่และสภาพแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพของที่ดินอุษณี ภูชัชวนิชกุล
2527ตัวกำหนดผลิตภาพทางการเกษตร : ปัจจัยการผลิตเทคโนโลยี่และสภาพแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพของที่ดินอุษณี ภูชัชวนิชกุล