Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 57530 to 57549 of 79597 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545บทกวี นะนิวะสุ จากโคะกิงวะกะฌุ ในบทละครโนวินัย จามรสุริยา
2556บทกวีวะกะของตัวละครมุระซะกิ โนะ อุเอะ ในวรรณกรรมเรื่องเก็นจิโมะโนะงะตะริเกศินี ศรีวุฒิชาญ
2555บทความวิจัย "ความเหมือนที่แตกต่าง" ของคำไวพจน์ที่มีคำปรากฎร่วมเดียวกัน : กรณีศึกษา shut และ closeรักสงบ วิจิตรโสภณ
2566บทความวิพากษ์ในหนังสือพิมพ์ไทยสมัยรัชกาลที่ 6: การก่อกำเนิดวรรณกรรมประเภทใหม่ในวัฒนธรรมวรรณศิลป์ไทยธนพร ศิริพันธ์
2553บทความหนังสือพิมพ์ เรื่อง โคลนติดล้อ ของ อัศวพาหุมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468
2557บทความเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในวรรณกรรมชุดผสมผสาน พระนิพนธ์ในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ: การศึกษาแนวคิดและกลวิธีทางวรรณศิลป์วรัญภรณ์ คุณเวช
2530บทความเรื่อง มหาวิทยาลัยไทยกับการพัฒนา และทิศทางของมหาวิทยาลัยกับระบบราชการเกษม สุวรรณกุล
2544บททำขวัญเรือและพิธีทำขวัญเรือของชาวไทยภาคใต้ : การสร้างสรรค์และการถ่ายทอดอุมารินทร์ ตุลารักษ์
2536บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย : เนื้อหาและกระบวนการเขียนเพียงเพ็ญ ทุมมานนท์
2565บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับในคดีละเมิด: การวิเคราะห์คำพิพากษาศาลไทยด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกทวีศักดิ์ ชูศรี
2555บทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์วิชชุ วุฒานุรักษ์
2548บทบัญญัติว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982ชวลิต ขจรจำนรรจ
2551บทบัญญัติเรื่องการแข่งขันทางการค้าในความตกลงทวิภาคี : แนวทางในการทำความตกลงทวิภาคีทางการค้าโดยประเทศไทยอารยา วรัญญาพร
2552บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากฎหมาย ในการเปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนชาย เลิศวิทยชัยกุล
2561บทบาท หน้าที่ของปัญญาชนทางโหราศาสตร์ (โหรและหมอดู) กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในช่วง พ.ศ. 2549-2557ขวัญเรือน พันธ์พีระพิชย์
2545บทบาท หน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศผกากรอง ศรีทองสุก
2544บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกับการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากตัวทำละลายอินทรีย์ในอุตสาหกรรมฟอกหนังและผลิตเครื่องหนังกิตติ โพธิ์เย็น
2553บทบาท หน้าที่และกลยุทธ์การสื่อสารของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เบญจา หวังพีระวงศ์
2549บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทศรันยา วิบูลย์ศิริพงษ์
2554บทบาท และหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของศาลธงฉาน ตันบุญเจริญ