Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 56274 to 56293 of 61682 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551สงครามเชียงตุงในประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ. 2392-2488ทิพย์พาพร อินคุ้ม
2558สตรอนเทียมไททาเนตเจือด้วยแลนทานัมสำหรับทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มเป็นเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันพลเทพ ศักดิ์พาณิชย์
2545สตรีกับการถูกทำให้เป็นเหยื่อในหนังสือพิมพ์และชีวิตหลังผ่านพ้นมนทกานติ์ เชื่อมชิต
2557สตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เชื้อสายจีนรัญวรัชญ์ พูลศรี
2544สตรีกับศาสนาอิสลามในนวนิยายมาเลย์นาฏเฉลียว ชมธรณินทร์
2547สตรีราชสำนักไทใหญ่ในเรื่องเล่าของนักเขียนสตรีร่วมสมัย : การศึกษาบทบาทของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัวจิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์, 2523-
2530สตรีในสังคมไทยสมัยใหม่ : ศึกษากรณีสตรีซึ่งประกอบอาชีพพยาบาล (พ.ศ. 2439-2485)ณัฏฐวดี ชนะชัย
2561สติในการเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่ที่ฝึกสติปัฏฐาน : ทฤษฎีฐานรากพรรณพนัช แซ่เจ็ง
2529สตีรอยด์จากกกช้างและไตรเทอปีนอยด์จากคัดเค้าอรุณพร อัคนิบุตร
2521สตีในวรรณคดีสันสกฤตสุวิมล ประกอบไวทยกิจ
2549สถานการณ์การดำเนินงานและปัญหาการบริหารงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในสาธารณสุขเขต 5 กระทรวงสาธารณสุขนิรันดร ศรีศักดิ์
2543สถานการณ์การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งบแวดล้อมในประเทศไทย พ.ศ. 2543สวรรยา จันทูตานนท์
2536สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลัก แก่ผู้ประกันตนของโครงการประกันสังคม ในจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครวนิดา จิรนาทดิลก
2536สถานการณ์การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักแก่ผู้ประกันตน จังหวัดสมุทรปราการภิรมย์ กมลรัตนกุล
2547สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547ชาติวุฒิ จำจด, 2518-
2537สถานการณ์ของกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครกรรณิการ์ บุญสำเร็จ
2546สถานการณ์ความรุนแรงและการป้องกันในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดุษณีย์ ทองเกลี้ยง
2528สถานการณ์จำลองสำหรับการวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจเงินแชร์วัชรี อัตถากร
2523สถานการณ์ดนตรีไทยในประเทศไทยไม่มีข้อมูล
2534สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช 2516 ถึง 2532 ที่มีผลต่อนโยบายการศึกษา การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษากาญจนา บุญส่ง