Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 58676 to 58695 of 61571 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2527ฮันส์ ลูเธอร์ ตอบ "บรู๊ซ แม็คฟาร์เลน"ลูเธอร์, ฮันส์ ยู
2549ฮิวริสติกสำหรับการหาเส้นทางการรับและส่งสินค้าให้ส่งทันภายในระยะเวลารับประกันไตรภูมิ ปันกิติ
2546ฮิวริสติกสำหรับการโหลดงานและการจัดตารางงาน ของระบบผลิตแบบยืดหยุ่นสาลินี สันติธีรากุล
2553ฮิวแมนแปบปิโลมาไวรัส ชนิดที่ 16 ในรอยโรคไลเคนแพลนัส อีพิทีเลียล ดิสแพลเซีย และมะเร็งสควอมัส เซลล์ คาร์ซิโนมาในช่องปากของผู้ป่วยไทยกล้าวจี เกตุแก้ว
2550เกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิโครงการบ้านเอื้ออาทรกับความสามารถในการผ่อนชำระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ลูกค้าโครงการบ้านเอื้ออาทร บางโฉลง 1 จังหวัดสมุทรปราการวิสุทธิดา นครชัย
2524เกณฑ์การตัดสินครูประถมศึกษาดีเด่นจารึก นนทวาสี
2531เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดศิริวรรณ ตันย้ง
2539เกณฑ์การประเมินข้อเสนอทำโครงการวิจัยพัฒนา และวิศวกรรมจากภาคอุตสาหกรรมนพดล ห้อธิวงค์
2546เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานแปลวรรณกรรมของคาทารินา ไรส์ : กรณีศึกษาเรื่อง กามนิตบัญชา สุวรรณานนท์
2553เกณฑ์การออกแบบ การบริหารและการจัดการดำเนินงานของโรงแรมเชิงนิเวศศิริวรรณ ชละกุล
2540เกณฑ์การออกแบบเขื่อนกันคลื่นแยกในงานป้องกันชายฝั่งอาทิตยา เกศมาริษ
2554เกณฑ์การใช้พลังงานในโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่นอัครพันธ์ ธรรมไพศาล
2549เกณฑ์คุณธรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการเป็นผู้รับ - ผู้ส่งภาพลามกสุปรียา แซ่กัง
2519เกณฑ์ตัดสินความดีของพุทธศาสนาสุพจน์ จิตสุทธิญาณ
2508เกณฑ์ที่ครูและนักจิตวิทยาใช้ในการพิจารณาปรับตัวของนักเรียนเทพ พังงา
2521เกณฑ์ปกติการใช้ประโยชน์ห้องเรียน และ สำนักงานของโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีวันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์
2515เกณฑ์ปกติของพฤติกรรมบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพรัตนา ทองสมบุญ
2534เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของโรงเรียนโสตศึกษาในกรุงเทพมหานครกิตติพงศ์ งามพีระพงศ์
2533เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของโรงเรียนโสตศึกษาในส่วนภูมิภาคสันต์ชัย พูลสวัสดิ์
2551เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยฉัตรชัย ยังพลขันธ์