"กรุณาติดต่อเจ้าของผลงานเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม / For hard copy please contact the author” patcharawalai.w@chula.ac.th