โปรดดูเอกสารฉบับเต็มที่ / Click here for full text http://www.car.chula.ac.th/culib/v22n12549/article5.pdf