โปรดดูเอกสารฉบับเต็มที่ / Click here for full text http://www.car.chula.ac.th/culib/v23n22550/ar5v23n22550.pdf