Browsing by Author กิตติ กันภัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 60 to 73 of 73 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2546สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กับ "แผนยุทธศาสตร์การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"เหมือนฝัน คงศรี
2551สัมพันธบทของการเล่าเรื่องในสื่อการ์ตูน ละครโทรทัศน์ และนวนิยายอุมาพร มะโรณีย์
2551สื่อหลังสมัยใหม่ของชุมชนโลโมกราฟี ใน www.lomothai.comชาย วรวงศ์เทพ
2545สื่ออินเทอร์เน็ตกับโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน ของบริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)จิตติมา กาญจนินทุ, 2512-
2544หน้าที่และอัตลักษณ์ของเพลงละครโทรทัศน์มนทกานติ ธีรนันทวัฒน์, 2519-
2547อัตลักษณ์ และการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ร่วมสร้างไทย-เอเซียสุวิมล วงศ์รัก, 2523-
2544อัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นบนโฮมเพจของวัยรุ่นไทยที่อาศัยอยู่ในบริบทสังคมไทยและวัยรุ่นไทยที่อาศัยอยู่ในบริบทสังคมอเมริกันอรุโณทัย ปันศิริ
2552อิตถีภาวะในชายและบุรุษภาวะในหญิงในเพลงไทยยอดนิยมชาลิน นุกูล
2552อิทธพลของละครโทรทัศน์เกาหลีที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครภัทรจาริน ตันติวงศ์
2542เครือข่ายการแพร่กระจายของสื่อที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศในกรุงเทพมหานครสุณีย์ แววมณี
2552เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการแนะแนวการดำเนินชีวิตของผู้ใช้งานในเว็บไซด์ hi5.comแอนนิรา นิราช
2549เนื้อหาเพลงและอัตลักษณ์แฟนเพลงฮิปฮอปในประเทศไทยสาริตา สวัสดิกำธร
2553เพศสภาพและเพศวิถีชายรักชายในภาพยนตร์ไทยไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง
2546โครงการ เพศและการสื่อสารในสังคมไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิลาสินี พิพิธกุล; กิตติ กันภัย