Browsing by Author จิราภรณ์ ธนียวัน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การคัดเลือกสายพันธุ์คิลเลอร์ยีสต์ที่มีศักยภาพสูง สำหรับการหมักแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง : รายงานผลการวิจัยจิราภรณ์ ธนียวัน; ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
2558การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์เพื่อประยุกต์เป็นสารก่อการจับกลุ่มทางชีวภาพนุชจรินทร์ วรรณนิตย์
2551การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตไบโอพอลิเมอร์และลักษณะสมบัติของไบโอพอลิเมอร์สายทิพย์ เรืองมา
2546การตรวจหา Escherichia coli O157:H7 ในเนื้อดิบโดยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสอภิรักษ์ วิเศษศรีพงษ์
2547การติดตามการเจริญและการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตโดย Pseudomonas sp. สายพันธุ์ A41 ในอาหารที่มีน้ำมันและกรดไขมันเป็นแหล่งคาร์บอน : รายงานผลการวิจัยจิราภรณ์ ธนียวัน; ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์; นพรัตน์ วานิชสุขสมบัติ
2558การผลิต การหาลักษณะสมบัติ และการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans YTP6-14ศุภิศา เอกเผ่าพันธุ์
2539การผลิตสาร Biosurfactant โดย Bacillus licheniformis สายพันธุ์ F2.2 : รายงานวิจัยบงกช สุทธิวาณิชกุล; วิบูลลักษณ์ วิสุทธิศักดิ์; จิราภรณ์ ธนียวัน
2551การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร : รายงานการวิจัยจิราภรณ์ ธนียวัน; ไพเราะ ปิ่นพานิชการ; สุเทพ ธนียวัน; สุชาดา จันทร์ประทีป; วรรณา ตุลยธัญ
2553การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดย Pichia anomala PY1 ในถังหมักแบบแบตช์มาติกา อ้นแก้ว
2553การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดย Pichia anomala PY189 เพื่อเตรียมไมโครแคปซูลบรรจุน้ำมันหอมระเหยสำหรับใช้ในอาหารชนาภา เดชวัฒนาโกมล
2557การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยยีสต์และราคล้ายยีสต์ที่แยกได้จากบริเวณชายฝั่งเกาะสีชังสุดารัตน์ ลือพงศ์พัฒนะ
2536การผลิตและลักษณะสมบัติของทอกซินจาก Bacillus sp. สายพันธุ์ F2.2 ที่มีผลฆ่ายีสต์วิบูลย์ลักษณ์ วิสุทธิศักดิ์
2549การผลิตและลักษณะสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากยีสต์ที่คัดเลือกได้ธนัสถา เชียงอุทัย
2542การผลิตและสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจาก Bacillus subtilis BBK-1นิรันดร์ รุ่งสว่าง
2547การย่อยสลายหญ้าแฝกหอม Vetiveria zizanioides Nash โดยใช้เชื้อราที่ย่อยสลายเซลลูโลสได้อรุณวรรณ นุชพ่วง, 2522-
2539การลดแรงตึงผิวของน้ำเลี้ยงเชื้อ Bacillus subtilis 3/38 ที่เลี้ยงในภาวะต่าง ๆธนขวัญ บุษบัน
2553การเสริมการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพใน Pichia anomala PY1 โดยการกลายพันธุ์พรทิพย์ ศิริเรืองสกุล
2550การแยก จำแนก และลักษณะสมบัติของยีสต์และราในลูกแป้งสุรา เพื่อการผลิตสาโทอภิชญา เตชะวสัญญู
2549การโคลนและลักษณะสมบัติของยีนกลุ่ม rhl ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โมโนแรมโนลิพิดทางชีวภาพของ Pseudomonas aeruginosa A41 : รายงานผลการวิจัยจิราภรณ์ ธนียวัน; กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์; ขนิษฐา วงษ์นิกร
2550ความหลากหลายของยีสต์และราจากลูกแป้งในจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยชุลี ยมภักดี; จิราภรณ์ ธนียวัน; ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์