Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 545 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การคำนวณค่าอัตราเบี้ยประกันชีวิตเมื่ออัตรามรณะและอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบเฟ้นสุ่มโดยใช้ตัวแบบการถดถอยฟัซซีชวนภ อิ่มแสงจันทร์
2560การคำนวณหาเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาแนบท้ายการประกันภัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยใช้ตัวแบบหลายสถานะวิริยะ เก้าเอี้ยน
2554การคำนวณเงินสำรองสำหรับการประกันภัยรถยนต์โดยใช้ตัวแบบคอปปูลาเมธิณี เลิศวิระยะไพบูลย์
2560การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอิควิตี้ลิ้งระยะยาวภายใต้อัตรามรณะไทยปฏิญญา มากระจัน
2549การจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนและหลังการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปรีชา มาตรา
2545การจัดการกำไรและผลตอบแทนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน : การศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแวววัน ปรางค์ธวัช, 2523-
2544การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจไทยและธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ : รายงานผลการวิจัยอนันต์ชัย คงจันทร์
2546การจัดทำดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; กัลยา วานิชย์บัญชา; ดวงมณี โกมารทัต
2560การจัดวางองค์ประกอบของส่วนแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ให้บริการจองโรงแรมออนไลน์: การศึกษาเชิงประจักษ์โดยใช้การติดตามการมองสกลพร โนรี
2545การจับจังหวะตลาดและโครงสร้างเงินทุน : การศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอังคณา ธุวะเจริญพานิช, 2522
2559การจำนองแบบย้อนกลับสำหรับผู้สูงอายุไทยภูรินท์ธรรศ ชัยสว่างเลิศ
2556การจำลองข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์ ระหว่างวิธีโครงข่ายประสาทเทียมกับวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนนันทณัฐ พันธุ์สีดา
2550การจำลองตัวแบบความถดถอยเชิงลำดับชั้น เมื่อการแจกแจงความคลาดเคลื่อนสุ่มไม่ได้มีการแจกแจงปกติสิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
2550การจำลองตัวแบบความถดถอยเชิงลำดับชั้นเมื่อความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนสุ่มในระดับที่ 1 ไม่เท่ากันรวิช วงศ์สวัสดิ์
2549การจำแนกกลุ่มการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่เปิดเผยในรายงานประจำปีศุลีพร ชินพงสานนท์
2558การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม ANOVAIDนวทิพย์ ไมตรี
2558การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม CHAIDวิศรุต กิมชัยวงศ์
2558การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม modified regression treeพรพิมล อุดมมาลัย
2559การจำแนกข้อความส่อเสียดในทวิตเตอร์ด้วยการใช้ความน่าจะเป็นของทวีตกษิดิ์เดช ทาแป้ง
2561การจำแนกเสียงโกรธในบทสนทนาของศูนย์ให้บริการข้อมูล วิฎากร แซ่หว่อง