Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 361 to 380 of 538 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ กับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณากร คำพุฒ
2547ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีสมบูรณ์ สาระพัด, 2522-
2549ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ กับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพวงเพ็ชร์ คูมั่นคงไพศาล
2550ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของรายการคงค้าง กำไรในอนาคต และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวิชยา สุธีรยงประเสริฐ
2549ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกำกับดูแลที่ดีต่อการเข้าสู่หมวดฟื้นฟูกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชุติมา บ้วนบุตร
2543ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้น และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพัดชา สีตสุวรรณ
2549ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับความสามารถในการทำกำไรทางบัญชีประภาพร ณ นรงค์
2549ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนและรายการคงค้างสุชาติ ธีระศรีสมบัติ
2547ความสัมพันธ์ร่วมระยะยาวและกฎการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศอาเซียนจาตุรันต์ เหรียญทิพยะสกุล, 2522-
2549ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่อการลงทุนสำหรับสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากมูลค่าของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยใช้วิธีงบดุลวรงค์ ผ่องใส
2548ความเข้าใจของผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและผู้บริหารระบบสารสนเทศต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอิทธิพล ขจรกิจอภิรักษ์
2554ความเข้าใจข้อมูลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์ผกาแก้ว เทพสุวรรณ
2546ความเป็นไปได้จากการนำร่างมาตรฐานการบัญชีสำหรับการเกษตร มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในธุรกิจเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยวาลุกา ประสิทธินาวา, 2522-
2550คุณค่าส่วนเพิ่มของการเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงานณรงค์ฤทธิ์ ชาญสุวรรณ
2545คุณภาพกำไรกับผลตอบแทนของหุ้น : การศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม, 2523-
2549คุณภาพกำไรก่อนและหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจารุพร เรืองกาญจนวิทย์
2553ค่าความคลาดเคลื่อนพยากรณ์ของบอร์นฮูตเทอร์ เฟอร์กูซัน โดยใช้วิธบูตสแตรปไพรวุฒิ อชินีทองคำ
2555ค่าความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของบริษัทประกันภัยพิสิทธิ์ เลิศวิชญะวงศ์
2555จำนวนผลที่เหมาะสมที่สุดต่อพวงสำหรับองุ่นไร้เมล็ดพันธุ์แบล๊คโอปอล์ปนิดา นาจันทัด
2548ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอลจตุพร กัลยากิตติกุล