Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 472 to 491 of 538 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ (ร่าง) มาตรฐานการบัญชีการเกษตรสำหรับธุรกิจฟาร์มสุกรในประเทศไทยสุรีย์ ภิญโญวรคุณ
2546ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ร่างมาตรฐานการบัญชีการเกษตร สำหรับธุรกิจการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทยสุพัตรา ศรีทับทิม
2546ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ร่างมาตรฐานการบัญชีของไทย : การบัญชีการเกษตรสำหรับธุรกิจสวนยางพารา เพื่อผลิตน้ำยางสดในประเทศไทยวารินทร์ ธีระวงศ์วิวัฒน์
2548ผลการปฏิบัติงานของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์ตามแนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพชัฏชลัยย์ จิวะเกียรติ
2556ผลการพยากรณ์ของแบบจำลองโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ กรณีศึกษาหุ้นกู้ภาคเอกชนในประเทศไทยกิตติ ตั้งกาญจนภาสน์
2555ผลของการจัดแนวป้ายข้อความ ความยาวกล่องแสดงค่า และจำนวนสดมภ์ต่อระยะเวลาที่ใช้กรอกข้อมูลแล้วเสร็จ การเพ่งมอง และลำดับการกรอกข้อมูล: การศึกษาแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยเครื่องมือติดตามการมองเห็นศรีรักษ์ โสภณสกุลศักดิ์
2552ผลของการปรากฎของแบนเนอร์ การใช้เทคนิคจูงใจและความสอดคล้องของเนื้อหาแบนเนอร์กับเนื้อหาเวปไซต์ ต่อประสิทธิภาพของแบนเนอร์พิมชนก ธรรมนิยม
2558ผลของการใช้รูปคนในการนำเสนอสินค้าบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อความไว้วางใจ การตรึงสายตา และความตั้งใจซื้อติมาพร อัมนักมณี
2560ผลของข้อมูลป้อนกลับเชิงวิทัศน์บนจอแสดงผลต่อการรับรู้การรอคอยเมื่อการรับรู้ความไม่แน่นอนเป็นตัวแปรร่วมปิยาภรณ์ คุรุเสถียรพงศ์
2560ผลของความถี่ และจังหวะของดนตรีพื้นหลังต่อการรับรู้การผ่านไปของเวลาปวีย์ เพชรรักษ์
2550ผลของความสอดคล้องของเนื้อหาบนแบนเนอร์กับเนื้อหาบนเว็บเพจ รูปแบบเสียงและการใช้ปฎิสัมพันธ์บนแบนเนอร์ ต่อประสิทธิภาพของแบนเนอร์สุภกิจ จิตเจริญ
2552ผลของระดับมาตราการประเมิน แบบอักษร และขนาดของตัวชี้ตำแหน่งต่ออัตราการตอบกลับและระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ทางธุรกิจอาทิมา มาสิริ
2560ผลของระยะห่างระหว่างอักษร ความหนาของเส้นรบกวน และเงื่อนไขการใช้สี ต่ออัตรายืนยันความเป็นมนุษย์และอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความศุภาพิชญ์ ชูชาติ
2557ผลของระยะห่างระหว่างอักษร ตำแหน่งอักษร จำนวนอักษร และคู่สีอักษรและสีพื้นหลัง ต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์และอัตราความทนทานของแคปท์ชาข้อความวงศกร รัตติรุจิเศวต
2554ผลของลักษณะตัวชี้บอกความคืบหน้าต่อประสิทธิภาพของแบบสอบถามออนไลน์กนกวรรณ เนติขจร
2560ผลของเกมมิฟิเคชันแบบใช้ป้ายสัญลักษณ์ที่มีต่อการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จักรกฤช สุวรรณเสวตร
2556ผลของเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์และรูปแบบโจทย์ที่มีต่อผลลัพธ์ของการเรียนรู้เรื่องงบการเงินรวมกิตติภรณ์ ทรัพย์รุ่งวัฒนา
2555ผลของแบบอักษร การหมุนเอียง จำนวนอักษร และชุดอักขระต่ออัตราการยืนยันความเป็นมนุษย์ และอัตราความทนทานของแคปท์ชามณีรัตน์ ชาติรังสรรค์
2550ผลตอบสนองของตลาดต่อการเปลี่ยนแปลงการบัญชีเงินลงทุนจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน: การศึกษาเชิงประจักษ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศิริรัตน์ ตันติวุฒิพงศ์
2545ผลประโยชน์จากการไปลงทุนในต่างประเทศโดยไม่ต้องไปซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ : การศึกษาสำหรับประเทศไทยนิดารัตน์ พยุหวรกุลชัย, 2523