Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 493 to 512 of 538 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ภาวะปัญหาทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทในประเทศไทยภวิกา ศศิวงศ์ภักดี
2558มาตรวัดระยะห่างสำหรับข้อมูลแบบผสมกับการวิเคราะห์กลุ่มพิชญา บุตรขุนทอง
2549มูลค่าความเสี่ยงจากการแจกแจงปัวส์ซอง-ทวินามยุพาภรณ์ ด่านวัฒนาพงษ์
2546มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ มูลค่าตลาดเพิ่ม อัตราส่วนทางบัญชีและผลตอบแทนของหุ้นสามัญ : การศึกษาจากประเทศไทยจรรยวรรณ จิตวรพันธ์
2545มูลค่าเสี่ยงสำหรับตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาคเอเชียคมสันต์ ปิยะมาลย์มาศ, 2521
2547ยุทธศาสตร์และการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์นม : รายงานผลการวิจัยจินตนา บุญบงการ; อัจฉรา จันทร์ฉาย; กัลยา วานิชย์บัญชา; ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
2550ระดับการประยุกต์การบริหารฐานกิจกรรมและผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมไทยอิสราภรณ์ พลนารักษ์
2550ระบบล่ามภาษามืออิเล็กทรอนิกส์วีรยุทธ์ คุ้มโภคา
2553ระบบสรุปบทวิจารณ์สินค้าแบบมีโครงสร้างโดยอัตโนมัติตรีเทพ ธำรงลักษณ์
2553ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงิน : การเปรียบเทียบระหว่างวิธีการถดถอยโลจิสติกส์ และโครงข่ายประสาทเทียมกัมพล กมลรัตน์ธาดา
2550รูปแบบการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัยจินตนา บุญบงการ; ศศนันท์ วิวัฒนชาต; เพลินทิพย์ โกเมศโสภา; บุญเสริม วิมุกตะนันท์; เมธินี วณิกกุล
2549รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศและทักษะการแก้ปัญหาของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์: รายงานการวิจัยชัชพงศ์ ตั้งมณี; พรอนงค์ บุษราตระกูล
2558รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจนเนอเรชันเอ็กซ์และเจนเนอเรชันวายญาดา สามารถ
2547วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนการทดลองจัตุรัสละตินที่มีอิทธิพลปัจจัยคงที่ ด้วยข้อมูลระยะยาวประหยัด แสงงาม
2546วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเมื่อเกิดพหุสัมพันธ์วราภรณ์ บุญยไพศาลเจริญ, 2521
2553วิธีการประมาณค่าสูญหายในตัวแบบประมาณค่าสมการทั่วไปของข้อมูลระยะยาวนฤมล คุ้มปิยะผล
2549วิธีการประเมินต้นทุนสำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันวรัฏฐา เจริญสถาพงษ์
2560วิธีการเปรียบเทียบพื้นที่ใต้โค้ง ROC สำหรับข้อมูลชุดเดียวกัน: กรณีศึกษาแบบจำลองคะแนนเครดิตเบญจพร เอี่ยมประโคน
2549ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; สุมน มาลาสิทธิ์; สุพัตรา บุญมาก; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์; สุทธิิมา ชำนาญเวช; พรรณนิภา รอดวรรณะ; ฐิติพร ชมภูคำ
2548ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างกับกำไรและผลตอบแทนของหุ้นในอนาคตพรรณนิภา ครุวรรณพัฒน์