Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 533 to 538 of 538 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2554แรงจูงใจกับระยะเวลาในการรับนวัตกรรมสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริโภคชาวไทยวัยทำงานณัฐพล เทียมชัยบุญทวี
2549โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์; สุทธิมา ชำนาญเวช; พรรณนิภา รอดวรรณะ
2546โครงสร้างการเป็นเจ้าของและคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูล ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนวพร พงษ์ตัณฑกุล
2545โครงสร้างเกี่ยวกับแนวคิดของสัดส่วนประชากรและความน่าจะเป็นของการเกิดผลสำเร็จในการแจกแจงแบบเบอร์นูลีสมจิตต์ บัวบาน
2548โปรแกรมสำหรับสร้างเวกเตอร์สุ่มหลายตัวแปรด้วยวิธีนอร์ทาและคุณลักษณะของนอร์ทาจตุพล ทะน้อม
2554โปรแกรมหาจุดอิสระที่เหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างแถบความเชื่อมั่นแบบเชิงเส้นเป็นช่วงสำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุธีรุตม์ สุขสกุลวัฒน์