Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 295 to 314 of 538 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ขนาดตัวอย่างสำหรับการประมาณค่าแบบช่วงโดยใช้ตัวสถิติ Z และตัวสถิติ Tธนากร อนันต์สิทธินนท์
2548ขนาดตัวอย่างสำหรับตัวสถิติทดสอบไคกำลังสอง ในกรณีที่ประชากรมีการแจกแจงไม่เป็นปกติจุฬาภรณ์ พูลเอี่ยม
2547ความคาดหวังที่มีต่อการสอบบัญชีในประเทศไทยสาวิตรี อ่องธรรมกุล, 2523-
2528ความต้องการทางด้านประกันสุขภาพของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยจลีพร โกลากุล; เสาวรส ใหญ่สว่าง; สุวาณี สุรเสียงสังข์; เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์
2546ความพร้อมและอุปสรรคของหน่วยงานราชการ ในการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้างสันนุดี เสลารัตน์, 2523-
2556ความพอดีระหว่างเทคโนโลยีส่วนประสานกับรูปแบบคำถามและประสบการณ์การเรียนรู้จากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบุศรา สุขะวัลลิ
2549ความมีคุณค่าของรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทยภิญญาพัชญ์ เรืองวิริยะ
2549ความมีประสิทธิผลของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่อผลตอบแทนของหุ้นในอนาคตนัยเนตร เกตุสุวรรณ
2548ความระมัดระวังของกำไรทางบัญชี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ใช่กลุ่มบริษัททางการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดชอนันต์ บังกิโล
2547ความรับผิดทางกฎหมายของผู้สอบบัญชีในประเทศไทยตวงพร โตศุกลวรรณ์, 2521
2557ความสัมพันธ์ 3 มิติ ของค่านิยมของพนักงาน ค่านิยมขององค์กร และความผูกพันต่อองค์กรศุทธกานต์ มิตรกูล
2548ความสัมพันธ์ของการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยอัชฌา ศรีสุมาลย์
2549ความสัมพันธ์ของการได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 และผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนราวรรณ จำนงค์ศาสตร์
2547ความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดทางการเงินกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชุติกาญจน์ ชำนาญพฤกษา, 2521-
2559ความสัมพันธ์ของวิดีโออ็อบเจกต์และการมองวิดีโออ็อบเจกต์กับความนิยมของวิดีโอโฆษณาไวรัลจักรพันธ์ นาคบัวแก้ว
2549ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการรีแฟคทอริงกับคุณภาพซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรวัดเชิงวัตถุศิรธันย์ ศุภธนะรัตน์
2550ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินกับผลตอบแทนหลักทรัพย์และผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอภิเดช แววสุวรรณ
2549ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดปลอดภาระ ขนาดของสำนักงานสอบบัญชี และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศิริพันธุ์ แซ่ซั่ง
2549ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดและกำไรที่มีต่อราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอุษณี วรพันธ์พิทักษ์
2548ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกควบคุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มิใช่สถาบันการเงินกิตติชัย สถิตย์มั่นวิวัฒน์