Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 379 to 398 of 538 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555จำนวนผลที่เหมาะสมที่สุดต่อพวงสำหรับองุ่นไร้เมล็ดพันธุ์แบล๊คโอปอล์ปนิดา นาจันทัด
2548ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอลจตุพร กัลยากิตติกุล
2548ตัวชี้วัดทางการเงินที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมรถยนต์กิตติศักดิ์ สรแพทย์
2546ตัวสถิติแบบเบส์สำหรับการทดสอบสมมูลของตัวแปรสุ่มทวินามบุญชัย ลาภสุมน
2560ตัวแบบการกำหนดราคาของการประกันภัยโรคร้ายแรงโดยใช้อัตราความชุกในประเทศไทยรติกร แย้มสรวล
2553ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จัดกลุ่มศรีวิตรา ศิริวิสุทธิรัตน์
2551ตัวแบบความถดถอยโลจิสติคแบบเกาซ์เซียนคอพพูลาสุกัญญา บุญมา
2555ตัวแบบจำลองการสับไพ่โดยการแจกแจงเบตาภายใต้เกณฑ์คะแนนความเรียงลำดับภานุพงศ์ ภู่ตระกูล
2554ตัวแบบจำลองการสับไพ่โดยการแจกแจงแบบเบตาทวีศักดิ์ จันทรมณี
2559ตัวแบบพยากรณ์ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในของข้าราชการไทยกัญญ์วรา ตาธรรม
2549ตัวแบบพยากรณ์อัตรามรณะของประชากรไทยโดยวิธีของลีและคาร์เตอร์ณิชา ราชฤทธิ์; สุวาณี สุรเสียงสังข์
2553ตัวแบบโพรบิตแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จำกัดกลุ่มชลลดา กล้วยไม้
2561ตัวแปรที่มีผลต่อราคาปิดการประมูลออนไลน์แบบมีค่าธรรมเนียมเมื่อสถานการณ์การประมูลต่างกันกุลภัทร์ ผาตินาวิน
2524ต้นทุนการผลิตชาในภาคเหนือของประเทศไทยชูศรี เที้ยศิริเพชร
2546ทักษะแรงงานไทยที่พึงประสงค์สำหรับอนาคตของไทยเกื้อ วงศ์บุญสิน; มัลลิกา คุณวัฒน์; กาญจนา ปราบพาล; สุวาณี สุรเสียงสังข์; โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์; ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ; แสงรวี เชาว์ปรีชา; เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย; ธัญวัฒน์ โพธิศิริ
2546ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เกื้อ วงศ์บุญสิน; มัลลิกา คุณวัฒน์; กาญจนา ปราบพาล; โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์; สุวาณี สุรเสียงสังข์; แสงระวี เชาว์ปรีชา; เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย; ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ; ธัญวัฒน์ โพธิศิริ; วิราภรณ์ ทันโตภาส
2556ทัศนคติ บรรทัดฐานเชิงอัตวิสัย และระดับความเกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคชุตินันท์ จีระวรวงศ์
2548ทัศนคติและการรับรู้ของผู้บริโภคไทยในกรุงเทพมหานครต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศจีน : ผลการวิจัยทิพภากร รังคสิริ
2546ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อผู้ถือบัตรชำระเงินของธนาคารไทย ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ : รายงานวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา; ชัชพงศ์ ตั้งมณี
2557ทางเลือกทางการบัญชีและการตอบสนองของตลาดต่อการรับรู้หนี้สินผลประโยชน์พนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทยฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์