Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 393 to 412 of 538 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ทักษะแรงงานไทยที่พึงประสงค์สำหรับอนาคตของไทยเกื้อ วงศ์บุญสิน; มัลลิกา คุณวัฒน์; กาญจนา ปราบพาล; สุวาณี สุรเสียงสังข์; โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์; ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ; แสงรวี เชาว์ปรีชา; เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย; ธัญวัฒน์ โพธิศิริ
2546ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เกื้อ วงศ์บุญสิน; มัลลิกา คุณวัฒน์; กาญจนา ปราบพาล; โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์; สุวาณี สุรเสียงสังข์; แสงระวี เชาว์ปรีชา; เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย; ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ; ธัญวัฒน์ โพธิศิริ; วิราภรณ์ ทันโตภาส
2556ทัศนคติ บรรทัดฐานเชิงอัตวิสัย และระดับความเกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคชุตินันท์ จีระวรวงศ์
2548ทัศนคติและการรับรู้ของผู้บริโภคไทยในกรุงเทพมหานครต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศจีน : ผลการวิจัยทิพภากร รังคสิริ
2546ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อผู้ถือบัตรชำระเงินของธนาคารไทย ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ : รายงานวิจัยกัลยา วานิชย์บัญชา; ชัชพงศ์ ตั้งมณี
2557ทางเลือกทางการบัญชีและการตอบสนองของตลาดต่อการรับรู้หนี้สินผลประโยชน์พนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทยฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง การประกันภัยต้นทุนการผลิตพืชผลฐิติวดี ชัยวัฒน์
2549ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของตัวแบบแผนการทดลองแบบสปลิท-พลอทวันดี พุทธกูล
2547ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของตัวแบบแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์ศษิวิมล อิ๋วสกุล
2546ปัจจัยกำหนดความพึงพอใจในงานสอบบัญชี : มุมมองของผู้รับการตรวจสอบและหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายศิวิมล ประดิษฐ์วรคุณ, 2521-
2554ปัจจัยความสำเร็จของการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจทศพนธ์ นรทัศน์
2549ปัจจัยด้านองค์กรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงานตรวจสอบภายในในมุมมองของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโรสริน ภะวะเวช
2548ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการบริหารในการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหนึ่งฤทัย นครพิน
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประมาณการเวลาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอังคณา ฤกษ์มงคลวิทย์
2549ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการเปิดเผยความเสี่ยงของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนเกียรติ พรพิพัฒน์พงศ์
2549ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรา 404 ของ Sarbanes-Oxley Act ด้านการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ดำเนินงานในประเทศไทย ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกามยุรี ชินบุตร
2547ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ทำให้คุณภาพงานสอบบัญชีลดลง : มุมมองของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและผู้จัดการงานสอบบัญชีนลินรัตน์ เด่นดอนทราย, 2523
2560ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์เพื่อเสริมการเรียนการสอนชนินทร์ ตั้งพานทอง
2549ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการเลือกวิธีการจัดทำทางบัญชีสัญญาเช่าระยะยาว ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมศักดิ์ ศรีชัยธำรง
2560ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือของการสื่อสารแบบปากต่อปากของร้านอาหารบนเฟซบุ๊กชาญฤทธิ์ คงธนารัตน์