Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 506 to 525 of 538 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนการทดลองจัตุรัสละตินที่มีอิทธิพลปัจจัยคงที่ ด้วยข้อมูลระยะยาวประหยัด แสงงาม
2546วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเมื่อเกิดพหุสัมพันธ์วราภรณ์ บุญยไพศาลเจริญ, 2521
2553วิธีการประมาณค่าสูญหายในตัวแบบประมาณค่าสมการทั่วไปของข้อมูลระยะยาวนฤมล คุ้มปิยะผล
2549วิธีการประเมินต้นทุนสำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันวรัฏฐา เจริญสถาพงษ์
2560วิธีการเปรียบเทียบพื้นที่ใต้โค้ง ROC สำหรับข้อมูลชุดเดียวกัน: กรณีศึกษาแบบจำลองคะแนนเครดิตเบญจพร เอี่ยมประโคน
2549ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; สุมน มาลาสิทธิ์; สุพัตรา บุญมาก; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์; สุทธิิมา ชำนาญเวช; พรรณนิภา รอดวรรณะ; ฐิติพร ชมภูคำ
2548ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างกับกำไรและผลตอบแทนของหุ้นในอนาคตพรรณนิภา ครุวรรณพัฒน์
2545สภาพคล่องและอัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญ : การศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจิราลักษณ์ สุวรรณสิริ, 2522
2547สภาพเศรษฐกิจผู้ถือหุ้นรายใหญ่และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลและผลประกอบการของบริษัทอุดม ติลกานันท์
2546ส่วนผสมทางการตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารแปรรูปจากผลไม้นงค์เยาว์ สุวรรณภาศักดิ์, 2519
2558ส่วนเก็บไว้ของความเสี่ยงที่เหมาะที่สุดบนพื้นฐานของกำไรและเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ของการประกันอัคคีภัยภัทริน หล่อตระกูลงาม
2546อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนก่อนและหลังการประกาศใช้แม่บทการบัญชีฐิติมา แสนสุขสกุลชล
2552อำนาจการทดสอบของตัวสถิติสำหรับพื้นที่ใต้โค้ง ROC บนตัวแบบโพรบิทปฐมาภรณ์ สานุกูล
2556อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า และการเปลี่ยนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ณิชาปวีณ์ กกกำแหง
2555อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อบุคลิกภาพแบรนด์ในกรณีผู้บริโภคที่มีระดับการปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจบริการแตกต่างกันคณพัฒน์ กรีนิกร
2558อิทธิพลของคุณภาพเว็บไซต์ตัวกลางการท่องเที่ยวที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการจองห้องพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวไทยสาวิตรี อมิตรพ่าย
2557อิทธิพลของผู้แนะนำสินค้าที่เป็นผู้มีชื่อเสียงด้านกีฬาที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคชนิดา จุลรัตนมณี
2553เคล็ดลับเพื่อการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพอโนชา เล่าพิทักษ์
2545เงินปันผล ข้อมูลอสมมาตร และความขัดแย้งระหว่างตัวแทน : การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างบริษัทไทยและสหรัฐอเมริกาประทาน อัจฉราวรรณ, 2521
2559เงินสำรองของเงินบำนาญสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญไทยพงษ์ธิดา ปัญญาจิรวุฒิ