Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 513 to 532 of 538 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545สภาพคล่องและอัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญ : การศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจิราลักษณ์ สุวรรณสิริ, 2522
2547สภาพเศรษฐกิจผู้ถือหุ้นรายใหญ่และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลและผลประกอบการของบริษัทอุดม ติลกานันท์
2546ส่วนผสมทางการตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารแปรรูปจากผลไม้นงค์เยาว์ สุวรรณภาศักดิ์, 2519
2558ส่วนเก็บไว้ของความเสี่ยงที่เหมาะที่สุดบนพื้นฐานของกำไรและเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ของการประกันอัคคีภัยภัทริน หล่อตระกูลงาม
2546อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อมูลค่าตลาดของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนก่อนและหลังการประกาศใช้แม่บทการบัญชีฐิติมา แสนสุขสกุลชล
2552อำนาจการทดสอบของตัวสถิติสำหรับพื้นที่ใต้โค้ง ROC บนตัวแบบโพรบิทปฐมาภรณ์ สานุกูล
2556อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า และการเปลี่ยนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ณิชาปวีณ์ กกกำแหง
2555อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อบุคลิกภาพแบรนด์ในกรณีผู้บริโภคที่มีระดับการปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจบริการแตกต่างกันคณพัฒน์ กรีนิกร
2558อิทธิพลของคุณภาพเว็บไซต์ตัวกลางการท่องเที่ยวที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการจองห้องพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวไทยสาวิตรี อมิตรพ่าย
2557อิทธิพลของผู้แนะนำสินค้าที่เป็นผู้มีชื่อเสียงด้านกีฬาที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคชนิดา จุลรัตนมณี
2553เคล็ดลับเพื่อการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพอโนชา เล่าพิทักษ์
2545เงินปันผล ข้อมูลอสมมาตร และความขัดแย้งระหว่างตัวแทน : การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างบริษัทไทยและสหรัฐอเมริกาประทาน อัจฉราวรรณ, 2521
2559เงินสำรองของเงินบำนาญสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญไทยพงษ์ธิดา ปัญญาจิรวุฒิ
2549เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ของบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ การวิจัยเชิงประจักษ์ : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจอมขวัญ รัชตะวรรณ
2560แง่มุมในข้อความความคิดเห็นออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในเว็บไซต์แนะนำร้านอาหารสาริทธิ์ บุญชูสนอง
2547แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; บุญเสริม วิมุกตะนันทน์; สุทธิมา ชำนาญเวช; พรรณนิภา รอดวรรณะ; วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ
2556แนวทางการออกแบบแผงหน้าปัดธุรกิจอัจฉริยะสำหรับผู้บริหารระดับสูงพิชยภรณ์ พงศกรรังศิลป์
2549แนวโน้มของรายการคงค้างและกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ : การวิจัยเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนลินรัตน์ วรรัตน์โภคา
2548แนวโน้มความต้องการของตลาดสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป ประเภทอาหารฮาลาลในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กุณฑลี รื่นรมย์; สาวิกา อุณหนันท์
2548แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการอภิวันท์ พัฒนสุขเกษม