Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 296 to 315 of 327 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549รูปแบบความหลากหลายของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ชนิดเตตร้านิวคลีโอไทด์ในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ชี และ พันธุ์แดง)นิธิมา ขวัญอยู่
2548ฤทธิ์ของกรดซินนามิกและอนุพันธ์ในการลดระดับกลูโคสการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินและ การยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดสปรีชา มูลสาร, 2515-
2557ฤทธิ์ของสารไฟโตเอสโตรเจนจากถั่วเหลืองในการเพิ่มระบบตัวบ่งชี้เชื้อโรคและการป้องกันการหลวมตัวของเซลล์เพาะเลี้ยงเยื่อบุมดลูกของสุกรในภาวะปกติหรือที่ได้รับสารพิษจากแบคทีเรีย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สุทธาสินี ปุญญโชติ; ฉัตรศรี เดชะปัญญา
2554ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ตับและต้านออกซิเดชันของว่านพญาวานร (Pseuderanthemum palatiferum) ต่อความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเซลล์ HepG2สุภาภรณ์ อุดมทรัพย์
2550ฤทธิ์ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันร่างกายของผลพุงทะลายในหนูทดลองภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา
2549ลักษณะของการเกิดโรคและความไวรับต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลานิลเพาะเลี้ยงหทัยรัตน์ ไม้สัก
2552ลักษณะทางคาริโอไทป์ ชีววิทยาโลหิต และไซโตเคมี ระดับมหภาค และระดับจุลทรรศน์อิเลคตรอนของเม็ดเลือดในเต่าบัว (Hieremys annandalii) ของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์นันทริกา ชันซื่อ; อัจฉริยา ไศละสูต; สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช; นงนุช อัศววงศ์เกษม
2554ลักษณะรูปร่าง และไซโตเคมีของเซลล์เม็ดเลือด โลหิตวิทยา และชีวเคมีของปลากระเบนราหู (Himantura chaophraya) ในประเทศไทยเยาประภา มาธุระ
2550ลักษณะรูปร่างจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และไซโตเคมีของเซลล์เม็ดเลือด ค่าโลหิตวิทยา และเคมีโลหิตของเต่าบัว (Hieremys annandalii) โตเต็มวัยนงนุช อัศววงศ์เกษม
2528ศึกษาการใช้กลัยเซอริล กัยโคเลท ร่วมกับไธโอเพนโทน โซเดียม เพื่อวางยาสลบสุกร : รายงานผลการวิจัยอติชาต พรหมาสา; ไพวิภา สุทธิพงศ์; ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์
2552ศึกษาปริมาณการแสดงออกของยีนตัวขนส่งกรดอะมิโน ATA2, LAT2, 4F2hc, ASCT1, ATB0+, CAT1, และ CAT2B ที่ช่วงต้นและช่วงให้น้ำนมสูงในเนื้อเยื่อเต้านมสุกร : รายงานวิจัยบุญฤทธิ์ ทองทรง; สฤณี กลันทกานนท์-ทองทรง; สมพร แวงสูงเนิน
2549ศึกษาเปรียบเทียบการแยกทางซีรัมวิทยาของเชื้อเลปโตสไปราด้วยวิธี Cross agglutinin absorption test, immunoblotting และ microscopic agglutination testมยุรฉัตร เบี้ยกลาง
2543สถานภาพงานวิจัยสุกรในประเทศไทย (2501-2543)จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ; เปล่งศรี อิงคนินันท์; อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
2545สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอสชเวง สารคล่อง
2548สมรรถภาพทางระบบสืบพันธุ์ของแม่สุกรในฟาร์มขนาดเล็กก่อนและหลังการใช้ผสมเทียมนัทธี อ่ำอินทร์
2544สารสนเทศเฉพาะสาขาเปล่งศรี อิงคนินันท์
2546อิทธิพลของยีนเบต้าและแคปป้าเคซีนที่มีผลต่อลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมช่อทิพ อรุณเดชาชัย, 2519-
2546อิทธิพลของอาชีพที่มีต่อการบริโภคดินของคนไทยอายุ 30-50 ปี ในจังหวัดพัทลุงวิชัย เติมผลบุญ
2556อุบัติการณ์ของเอนไซม์เบตาแลคทาเมสชนิดฤทธิ์ขยายในตัวอย่างเชื้อ อี. โคไล ที่แยกได้จากสุนัขและแมววิริทธิ์พล จันทร์วาววาม
2538อุบัติการเกิดมดลูกอักเสบในโคนม 30 วันหลังคลอดเนื่องจากเชื้อชนิดแบคทีเรียและผลตอบสนองต่อยาต้านจุลชีพปราจีน วีรกุล; สาโรช งามขำ; เกรียงศักดิ์ พูนสุข; จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร