Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 182 to 201 of 327 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ความชุกของเชื้อเอ็นเตอร์โรค็อคซัยที่ดื้อต่อยาแวนโคมัยซินในหอยแครง อาหารสัตว์ และเนื้อสัตว์ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ธงชัย เฉลิมชัยกิจ; คนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ; ส่งศักดิ์ ศรีสง่า; กนกดล สิริวัฒนชัย
2547ความชุกของเชื้อเอ็นเตอโรคอคซัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน ในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยธงชัย เฉลิมชัยกิจ; มณฑล เลิศวรปรีชา
2547ความชุกของโรคบิดมูกเลือดในฟาร์มสุกรในเขตภาคกลางของประเทศไทยเผด็จ ธรรมรักษ์; ณุวีร์ ประภัสระกุล
2550ความสัมพันธ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและอาการปัสสาวะเป็นเลือดของสุนัขที่มีการติดเชื้อ เอสเชอริเชีย โคไล ในระบบทางเดินปัสสาวะยงยุทธ พงษ์ประภาชื่น
2547ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาไขมันสันหลังและสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่สุกรชัยณรงค์ ภูมิรัตนประพิณ, 2515-
2555ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์และสารน้ำ ต่อประสิทธิภาพของวัคซีนอิมมูนคอมเพล็กซ์ต่อการติดเชื้อไวรัสโรคเบอร์ซาอักเสบติดต่อในไก่เนื้อวิสุทธิ์ ระวิเวช
2549ความสัมพันธ์ระหว่างสารพิษเชื้อราอ็อคราท็อกซินเอตกค้างในไต กับพยาธิสภาพที่ไตของสุนัขที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังศุภวัฒน์ โพธิมงคลกุล
2552ความหลากหลายของยีนนิวคลีโอโปรตีนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในคน สุกร และสัตว์ปีกที่แยกได้ในประเทศไทยณัฐกานต์ ทิพม้อม
2551ความหลากหลายของยีนเอ็นเอสพี-2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทยรุ่งธรรม เกษโกวิท
2549ความเป็นพิษและการตกค้างของอะฟลาทอกซินบี 1 ในปลานิลเบญจมาส บุญศาสตร์
2541ความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของโรคสมองฟ่ามในโค (โคบ้า) : รายงานการวิจัยพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป; สุมลยา กาญจนะพังคะ; ประโยชน์ ตันติเจริญยศ; กัลยาณี ตันศฤงฆาร
2539ความเสียหายบางประการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่น่าจะป้องกันได้เปล่งศรี อิงคนินันท์
2555ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในสุนัขที่เป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วหลังได้รับการรักษาด้วยยาอีนาลาพริลชยานนท์ ชมภูแสน
2544ความไวของไก่อายุต่างๆ ที่ได้รับเชื้อ พลาสโมเดียม กัลลินาเซียม และการรักษาด้วยยา อาทิซูเนต คลอโรควิน ด๊อกซีไซคลิน ไพรมาควิน และ อาทิซูเนต ร่วมกับ ไพรมาควินดำเนิน เสาะสืบงาม, 2509-
2541คุณภาพน้ำนมโคดิบ : ปัญหาและการแก้ไข : รายงานผลการวิจัยเกรียงศักดิ์ สายธนู; รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
2556คุณภาพน้ำเชื้อภายหลังการแช่แข็งของตัวอสุจิรูปร่างผิดปกติที่เก็บจากอิพิดิไดมิสและจากการหลั่งน้ำเชื้อแมวกนกวรรณ ธรรมประดิษฐ์
2556คุณลักษณะการดื้อต่อยาต้านจุลชีพทางยีนและการแสดงออกของการดื้อต่อยาต้านจุลชีพในไก่ของเชื้อ AVIBACTERIUM PARAGALLINARUM ที่แยกได้ในประเทศไทยทิพยาพร โนนคู่เขตโขง
2549คุณลักษณะทางพันธุศาสตร์ของยีนฮีมากลูตินิน และนิวรามินิเดสของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) ในสัตว์ปีกที่พบในประเทศไทยนวลอนงค์ ปริโยธร
2559คุณลักษณะและการเลือกสีย้อมเพื่อประเมินคุณภาพอสุจิโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) ในสถานที่เพาะเลี้ยงนภกานต์ สิงห์คำ
2555คุณสมบัติของพิษปลากระเบนราหู (Himantura Chaophraya, Monkolprasit and Roberts, 1990) ในประเทศไทยพนมพร แสนประเสริฐ