Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 556 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : กรณีศึกษากลุ่มผลประโยชน์ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดธีรพงศ์ ไชยมังคละ
2558การขูดรีดแรงงานลูกจ้างประเภทเสมียนพนักงาน ผ่านการใช้สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา : เสมียนพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครสรณ์ มานะวาณิชเจริญ
2546การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคตเกื้อ วงศ์บุญสิน; สุวาณี สุรเสียงสังข์; จินตนา เพชรานนท์; ปรียา มิตรานนท์; กิตติ ลิ่มสกุล
2544การค้าประเวณี : กรณีนักศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานครอัญชลี พินิจรักษ์ธรรม
2547การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันระหว่างประเทศไทยและจีนพราวพรรณ ประทุมชาติ, 2525-
2553การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและเครือข่ายการผลิต ศึกษากรณีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบรยานันท์ สิทธาทิพย์
2550การค้าอุตสาหกรรมเดียวกันระหว่างไทยและจีนกับบทบาทการลงทุนทางตรงจากญี่ปุ่นทัศน์วรรณ ขาวอุปถัมภ์
2551การค้าเสรีและความเป็นธรรมทางการค้า กรณีคึกษาสิทธิบัตรยาไทยนันทนา ตั้งวินิต
2550การจัดตั้งหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบในเอเซียตะวันออกปัทม์ สภาวรัตน์ภิญโญ
2545การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนนภัสวรรณ บุญอยู่
2550การดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในการรับมือฟองสบู่ในราคาสินทรัพย์กวินทร์ ภู่พกสกุล
2552การตอบสนองของตลาดการเงินไทยที่มีต่อการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาปาริชาติ สุรรัศมี
2545การทดสอบกฎของเทย์เลอร์กับนโยบายการเงินของประเทศไทยสุทธิวัชร์ สินธุประเสริฐ, 2522-
2551การทดสอบประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงในกรณีของยางแผ่นรมควันชั้น 3ตินา กนกธนาพร
2550การทดสอบประสิทธิภาพของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ในการทำหน้าที่ให้ข้อมูลราคาสินค้าในอนาคตมนัสชัย จึงตระกูล
2550การทดสอบประสิทธิภาพด้านการผลิตของการลงทุนจากต่างประเทศธนดล ลาภสาธิต
2547การทดสอบแบบจำลอง Fama-French ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณัฐพงศ์ รู้ซื่อ, 2523-
2549การทดแทนกันของปัจจัยการผลิตและพลังงานของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยสิรินทิพย์ ประวีณานุสรณ์
2551การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา : 3 ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นพวรรณ ปีสิริกานต์
2561การบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยการวิเคราะห์สเปกตรัมดนุพล คุณานุปถัมภ์