Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 220 to 239 of 555 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ความสามารถของผลต่างโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในการพยากรณ์ อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยงามจิต ธรรมพักตรกุล
2545ความสามารถในการก่อหนี้ต่างประเทศของประเทศไทยภายใต้ความเชื่อมั่นของผู้ให้กู้ชาติชัย พงคพนาไกร
2552ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเสาวนีย์ บุญประดับ
2547ความสามารถในการแข่งขันของหัตถอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินในจังหวัดเชียงใหม่รัชนีกร วุฒิเศรษฐไพบูลย์, 2522-
2546ความสามารถในการแข่งขันของหัตถอุตสาหกรรมเซรามิก : กรณีศึกษา เซรามิคศลาดลพรพรรณ ชื่นประเสริฐสุข, 2524-
2549ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของไทยนริสา เมืองสุวรรณ
2556ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทยเฉลิม ใจตั้ง
2546ความสามารถในการแข่งขันทางการส่งออกของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างไทยกับจีนชัยยันต์ กิตติวิศิษฎ์, 2519-
2545ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้น้ำมันเครื่องอย่างไม่มีประสิทธิภาพบัณฑิต พิทักษ์ไชยวงศ์
2556ความเป็นไปได้ในการสร้างฐานเศรษฐกิจแรงงานไทย : กรณีศึกษาโครงการทดลองทางสังคม ธนาคารแรงงาน หมู่บ้านมั่นคงแรงงานสังคมเพื่อน บริษัทฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชรจำกัด (มหาชน)อรอนงค์ นิธิภาคย์
2544ความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณโดยใช้ระบบเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมพลพัธน์ โคตรจรัส
2560ความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างกับวัฏจักรเศรษฐกิจจารุวัฒน์ เอมซ์บุตร
2556ความแตกต่างของพฤติกรรมกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพรเทพ กมลเพชร
2544ความไม่มีเสถียรภาพของการส่งออกและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศกำลังพัฒนาเปรมจิตต์ ศิริรังสรรค์กุล
2530คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานวิจัยอิศรา ศานติศาสน์; มณีศรี พันธุลาภ; ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; ศิริมา บุนนาค; อาคม ใจเหล็ก; นวลน้อย ตรีรัตน์
2553คู่กรรมกับความคิดของผู้เสพที่มีต่อภาพลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นและความเป็นญี่ปุ่นเอวิตรา ศิระสาตร์
2554ค่าใช้จ่ายทางทหารกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชัยอนันต์ พลเสน
2524ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรในเขตกรุงเทพมหานครนพวรรณ จงวัฒนา; จุฑา มนัสไพบูลย์; ระพีพรรณ หุ่นพานิช
2529ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนพวรรณ จงวัฒนา; จุฑา มนัสไพบูลย์; ศิริวรรณ ศิริบุญ
2539งานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ : รายงานฉบับสมบูรณ์นฤมล บรรจงจิตร์; ฉวีวรรณ สายบัว; ประไพ เกสรา; สารภี ฤทธิรักษ์