Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 259 to 278 of 561 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย : ศึกษาเปรีบเทียบกรณีโครงการบ้านเอื้ออาทรกับโครงการบ้านมั่นคงวศินี คันฉ่อง
2550นโยบายภาครัฐกับความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในตลาดแรงงานปริชมน ชัยวัฒน์
2550นโยบายสาธารณะว่าด้วยโรงฆ่าสัตว์ : ศึกษากรณีผลกระทบของนโยบายพัฒนาโรงฆ่าสัตว์อภินันท์ คงนุรัตน์
2549นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานฤมล อนุสนธิ์พัฒน์
2550นโยบายเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายเจน กิตติรัตนไพบูลย์
2549บทบาทกลุ่มทุนไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์พิศาล รุ่งกิจวรเสถียร
2554บทบาทกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติต่อระบบการเงินโลกหลังวิกฤตการเงิน 2008 : กรณีศึกษา CICเบ๊นซ์ สุดตา
2560บทบาทการพัฒนาทางการเงินและความยากง่ายในการประกอบธุรกิจต่อการจัดตั้งธุรกิจใหม่ปิยาพัชร ล้อจรัสศรีวงษ์
2549บทบาทของกลุ่มทุนการเงินในการพัฒนาตลาดทุนไทยชาญชัย กุลถาวรากร
2550บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐวิชา รัตนโชติ
2555บทบาทของทุนมนุษย์ในการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กรณีประเทศสมาชิกอาเซียนมีนา วุฒิปรีชาชาญ
2549บทบาทของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคฌานพล รตนาภรณ์
2548บทบาทของพรมแดนต่อการค้าของไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียนวงค์พรหม พรหมวงศ์
2546บทบาทของภาคโทรคมนาคมต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเบญจมาศ ยศปัญญา
2560บทบาทของมุสลิมไทยในการเคลื่อนไหวทางสังคมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจอิสลามในประเทศไทยสมพร หลงจิ
2553บทบาทของสภาวะการตลาดหลักทรัพย์ต่อการไหลเข้าออกของทุนจากต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรรพศักดิ์ ชัชวาลย์
2553บทบาทขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในการสร้างพื้นที่สาธารณะทางการเมืองผ่านรายการเวทีสาธารณะและนักข่าวพลเมืองทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว
2551บทบาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ช่วง พ.ศ. 2540-2550 ในการสนองนโยบายของรัฐบาลด้านเกษตรกรเพลิน สุขมา
2554บทบาทภาครัฐต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษาที่แขวงบ่อแก้วบุญเพชร แก้วดวงดี
2550บทบาทองค์กรการกุศลในการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ศึกษากรณีคลินิกมูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง เวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมไพจิตร รัตนานนท์