Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 242 to 261 of 556 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ตลาดของการสร้างที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล : กรณีศึกษาบ้านเดี่ยว และบ้านทาวน์เฮาส์อภิญญาภรณ์ ประดับหยิ่ว
2526ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ : โครงครอบทางอุดมการณ์ของระบบทุนนิยมโลกสุธี ประศาสน์เศรษฐ
2557ทัศนคติต่อสวัสดิการการรักษาพยาบาลด้วยระบบเบิกจ่ายตรงของข้าราชการวลัญช์ ธาราชมภู
2552ทุนทางสังคมกับการพัฒนาประเทศพัฒนพงศ์ สุกิจปาณีนิจ
2550ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรฐกิจของจังหวัดในประเทศไทยวิลาวัลย์ ดำจุติ
2561ทุนนิยมกับความเหงาณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์
2553ธรรมาภิบาลกับการจัดการกำไร : กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยกวิน เอี่ยมตระกูล
2551ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษา "กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระจูด" ของชุมชนหมู่บ้านบริเวณทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงภาคภูมิ พรหมมาณพ
2542ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
2548ธุรกิจภาพยนตร์ไทย : กรณีศึกษาบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ไทยขนาดใหญ่ดวงกมล หนูแก้ว
2551นัยทางสังคมการเมืองของเพลงกล่อมเด็กไทยวาริฎฐา ถาวโรฤทธิ์
2550นโยบายการขนส่งทางน้ำของไทย กรณีศึกษาเรือลำเลียงบุญมี ฉันทประทีป
2553นโยบายการส่งเสริมการบริการด้านการท่องเที่ยวต่อความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเอกนที สันติมหกุลเลิศ
2552นโยบายการเงิน การคลัง และวัฏจักรงบประมาณทางการเมืองไทยอนุชา วิลัยแก้ว
2553นโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้แบบจำลองการเงินเชิงพฤติกรรมนันทสิทธิ์ วิทยพัธนา
2551นโยบายทางเลือกในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา การปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)สาขาถนนสาทรเหนือ (เอ.ไอ.เซ็นเตอร์)กิติศักดิ์ อุ่นเสรี
2551นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย : ศึกษาเปรีบเทียบกรณีโครงการบ้านเอื้ออาทรกับโครงการบ้านมั่นคงวศินี คันฉ่อง
2550นโยบายภาครัฐกับความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในตลาดแรงงานปริชมน ชัยวัฒน์
2550นโยบายสาธารณะว่าด้วยโรงฆ่าสัตว์ : ศึกษากรณีผลกระทบของนโยบายพัฒนาโรงฆ่าสัตว์อภินันท์ คงนุรัตน์
2549นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานฤมล อนุสนธิ์พัฒน์