Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 252 to 271 of 556 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551นัยทางสังคมการเมืองของเพลงกล่อมเด็กไทยวาริฎฐา ถาวโรฤทธิ์
2550นโยบายการขนส่งทางน้ำของไทย กรณีศึกษาเรือลำเลียงบุญมี ฉันทประทีป
2553นโยบายการส่งเสริมการบริการด้านการท่องเที่ยวต่อความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเอกนที สันติมหกุลเลิศ
2552นโยบายการเงิน การคลัง และวัฏจักรงบประมาณทางการเมืองไทยอนุชา วิลัยแก้ว
2553นโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้แบบจำลองการเงินเชิงพฤติกรรมนันทสิทธิ์ วิทยพัธนา
2551นโยบายทางเลือกในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา การปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)สาขาถนนสาทรเหนือ (เอ.ไอ.เซ็นเตอร์)กิติศักดิ์ อุ่นเสรี
2551นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย : ศึกษาเปรีบเทียบกรณีโครงการบ้านเอื้ออาทรกับโครงการบ้านมั่นคงวศินี คันฉ่อง
2550นโยบายภาครัฐกับความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในตลาดแรงงานปริชมน ชัยวัฒน์
2550นโยบายสาธารณะว่าด้วยโรงฆ่าสัตว์ : ศึกษากรณีผลกระทบของนโยบายพัฒนาโรงฆ่าสัตว์อภินันท์ คงนุรัตน์
2549นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานฤมล อนุสนธิ์พัฒน์
2550นโยบายเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายเจน กิตติรัตนไพบูลย์
2549บทบาทกลุ่มทุนไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์พิศาล รุ่งกิจวรเสถียร
2554บทบาทกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติต่อระบบการเงินโลกหลังวิกฤตการเงิน 2008 : กรณีศึกษา CICเบ๊นซ์ สุดตา
2560บทบาทการพัฒนาทางการเงินและความยากง่ายในการประกอบธุรกิจต่อการจัดตั้งธุรกิจใหม่ปิยาพัชร ล้อจรัสศรีวงษ์
2549บทบาทของกลุ่มทุนการเงินในการพัฒนาตลาดทุนไทยชาญชัย กุลถาวรากร
2550บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐวิชา รัตนโชติ
2555บทบาทของทุนมนุษย์ในการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กรณีประเทศสมาชิกอาเซียนมีนา วุฒิปรีชาชาญ
2549บทบาทของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคฌานพล รตนาภรณ์
2548บทบาทของพรมแดนต่อการค้าของไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียนวงค์พรหม พรหมวงศ์
2546บทบาทของภาคโทรคมนาคมต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเบญจมาศ ยศปัญญา