Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 281 to 300 of 555 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างไทยกับมหาอำนาจทางการเงิน : กรณีศึกษา วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540ธันย์ชนก ศิวบุณยวงศ์
2551ประพจน์สมค่าของริคาร์โดกับการบริโภคของครัวเรือนไทยกิตติพร สินธุประภา
2559ประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองพุนพินชนิศา กล่อมทอง
2549ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการกินอาหารไทยระดม พบประเสริฐ
2555ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเมืองเชียงคานจาตุรนต์ อำไพ; นวลน้อย ตรีรัตน์
2552ประสิทธิผลของการดำเนินนโยบายการเงินผ่านช่องทางสินเชื่อ ภายใต้สภาวการณ์ตึงตัวของตลาดทุนปาณิศาร์ เจษฎาอรรถพล
2542ประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กาญจนา ตั้งภากรณ์
2551ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนของธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบปัญญาวัฒน์ สุขเลิศ
2552ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังปิยกานต์ ใครน้ำ
2551ประสิทธิภาพการผลิตทางเทคนิคในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังของไทยธัญญลักษณ์ มั่นเขตวิทย์
2557ประสิทธิภาพด้านต้นทุนและกำไรของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนจักรพันธ์ รัตนกูล
2542ประสิทธิภาพและพฤติกรรมการรวมตัวในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย : ศึกษาทางด้านต้นทุนธนวิทย์ สุทธรัตนกุล
2551ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรการศึกษาเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนด้อยโอกาสและพิการศิวาวุธ อินฟ้าแสง
2528ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ในข้อตกลงสภาพการจ้าง : รายงานวิจัยจุฑา มนัสไพบูลย์
2524ปรัชญาและวิธีการวิเคราะห์ของเศรษฐศาสตร์การเมืองปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
2526ปัจจัยกระตุ้นการเข้าร่วมแรงงานของสตรีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครจุฑา มนัสไพบูลย์
2552ปัจจัยกระทบความมีประสิทธิภาพของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยจิตรภณ หรูเจริญพรพานิช
2552ปัจจัยกำหนดการขยายธุรกรรมของธนาคารต่างชาติในประเทศไทยพบกานต์ อาวัชนาการ
2549ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจเช่าหอพักบริเวณรอบมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พนิดา ร้อยดวง
2546ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ธนภัทร์ หวนสุริยา, 2521-