Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 331 to 350 of 556 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านต่อการพัฒนาชนบทไทยไพศาล วิมลรัตน์
2532ผลกระทบของการขยายตัวของกลุ่มประชาคมยุโรปที่มีต่อการส่งออก ผลผลิตการเกษตร : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนอื่น ๆ : รายงานผลการวิจัยชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2552ผลกระทบของการขึ้นภาษีบุหรี่ต่ออุปสงค์ยาเส้นนริศรา เจริญพันธุ์
2553ผลกระทบของการขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ต่ออุปสงค์บุหรี่ผิดกฎหมายพชร สิทธิชัย
2547ผลกระทบของการควบกิจการธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยบวรวิทย์ ทองด้วง
2559ผลกระทบของการควบคุมตนเองที่มีต่อการออม: กรณีศึกษาบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุภาพงษ์ ตันสุภาพ
2549ผลกระทบของการควบคุมราคาสินค้าที่มีต่อนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อกรพินธ์ ศรีอำพลชาญ
2555ผลกระทบของการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศต่อการจ้างงานในประเทศไทยกิตยาภรณ์ ยิ้มแย้ม
2544ผลกระทบของการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อตลาดเงินสด : กรณีศึกษายางพารานงนุช ตันติสันติวงศ์
2557ผลกระทบของการดำเนินนโยบายการเงินรูปแบบพิเศษของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อราคาสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียจันทกานต์ แซ่ล่อ
2559ผลกระทบของการดำเนินนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำต่อภาวะความยากจนและความไม่เท่าเทียมทางรายได้ในประเทศไทยภัทรียา นวลใย
2549ผลกระทบของการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ของผู้บริหารต่ออัตราผลตอบแทนเกินปกติรัฐพล สกุลเหลืองอร่าม
2550ผลกระทบของการประกาศผลการประชุมนโยบายการเงิน ต่อความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยสาริศา โคตะวีระ
2557ผลกระทบของการพัฒนาตลาดการเงินและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน-5ทัศนันท์ ตั้งจิตทวีชัย
2545ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอาเซียนที่มีต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศอัญชลี รัตน์งามลักษณ์
2548ผลกระทบของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อประสิทธิภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยณภัทร ตันติจารุภัทร์
2559ผลกระทบของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อผลิตภาพของผู้ประกอบการของไทยภายในอุตสาหกรรมเดียวกันณัฎฐ์ศุภณ ดำชื่น
2547ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐต่อการลงทุนภาคเอกชน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยภาวินี วิโนทัย, 2522-
2558ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศต่อการเคลื่อนย้ายของแรงงานระหว่างประเทศชุติกา เกียรติเรืองไกร
2544ผลกระทบของการลดอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ข้อผูกพันองค์การการค้าโลกต่อโครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยอธิภัทร พูลถนอมสุข, 2519-