Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 425 to 444 of 556 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557พฤติกรรมการชักนำความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไทยในระบบการคุ้มครองเงินฝากสริตา สมยศ
2545พฤติกรรมการถือสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทในประเทศไทยนพวรรณ โอภานุรักษ์
2551พฤติกรรมการบริโภค ภายใต้พื้นฐานแนวคิดความเคยชนในการบริโภคนิรัติศัย ทุมวงษา
2549พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยศุภฉัตรา ประพนธ์ศิลป์
2551พฤติกรรมการบริโภคและการออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินของครัวเรือนไทยภายใต้ความไม่แน่นอนของรายได้จาคินี เรืองธรรมศักดิ์
2547พฤติกรรมการลงทุนด้านนวัตกรรมและผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ ของกิจการในอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปในประเทศไทยรพีพร รุ้งสีทอง, 2524-
2542พฤติกรรมการลงทุนในทิศทางเดียวกันของกองทุนรวมนคร เหลืองรวงทอง
2553พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการบริโภคที่มีความหนืดของครัวเรือนไทยภายใต้ทฤษฎีวงจรชิวิตและรายได้ถาวรทิพสิริน สุขสันติ์
2551พฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)นภิศรา นาทะพันธุ์
2547พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้มีบัตรทอง ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาจังหวัดพะเยาวิยะดา เยาวรัตน์, 2522-
2527พฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนของชาวกรุงเทพมหานครเทียนฉาย กีระนันทน์; ธีรเวทย์ ประมวญรํฐการ; ประพันธ์ เศวตนันทน์; ไพศาล เล็กอุท้ย; สรชัย พิศาลบุตร; สุชาดา กีระนันทน์; อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท; อุทุมพร ทองอุไทย; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
2547พฤติกรรมตลาดรถกระบะในประเทศไทยทิสวรรณ ชูปัญญา, 2524-
2546พฤติกรรมผู้บริโภคและความหนืดของอัตราดอกเบี้ยในตลาดบัตรเครดิตชินาวุธ ชินะประยูร, 2522-
2551พฤติกรรมเชิงวัฏจักรของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศวรพรรธน์ ชุติมา
2549พฤติกรรมแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในธุรกิจจัดสรรที่ดิน : กรณีศึกษาโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่เขตบางบัวทองกษม ฉันทไกรวัฒน์
2554พลวัตการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ต พ.ศ. 2515-2551หนึ่งหทัย อินทขันตี
2554พลวัตวิถีการผลิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม กรณีศึกษา : การตีเหล็กของชาวกูยชุมชนตะดอบ ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษสันติ บุตรไชย
2560พัฒนาการของการรับประทานอาหารนอกบ้านในสังคมไทยจิรพันธ์ รวมพรรณพงศ์
2526พัฒนาการของความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองหลังจากมาร์กซ์ : บทสำรวจแนวคิดและงานเขียนกนกศักดิ์ แก้วเทพ
2550พัฒนาการของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปย่านประตูน้ำวิสุทธา กฤตยาพิมลพร