Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 454 to 473 of 556 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2524มดลูกก็ปัจจัยการผลิตแล ดิลกวิทยรัตน์
2547ระดับการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนต่อราคาสินค้านำเข้า : กรณีศึกษาประเทศไทยธัญลักษณ์ เตชพิชิตโชค, 2522-
2560ระดับค่าจ้างที่แตกต่างกันในพื้นที่ความหนาแน่นกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์หางานออนไลน์จุมพล กูลโท
2543ระบบ Currency Board และระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมกับประเทศไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาวะเศรษฐกิจ และการเงินโลกในปัจจุบันไตรรัตน์ บุญราช
2546ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ : รายงานการศึกษาปรีดา ทัศนประดิษฐ์; เกื้อ วงศ์บุญสิน; สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล; สุวาณี สุรเสียงสังข์; แกมทอง อินทรัตน์
2532ระบบเศรษฐกิจและสังคมของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนีฉัตรทิพย์ นาถสุภา
2529รัฐไทย : พัฒนาการของระบบทุนนิยมและชนบทในประเทศไทยเบล, ปีเตอร์ เอฟ
2522รายงานเบื้องต้นโครงการวิจัยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรจุฑา มนัสไพบูลย์; นพวรรณ จงวัฒนา; บุษบา คุณาศิรินทร์; แน่งน้อย นะมาตร์; อรพินท์ บุนนาค; จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย; ระพีพรรณ หุ่นพานิช
2550รูปแบบและกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา e-Auction ในยุกรัฐบาลทักษิณชลิตา อังสนันรัตนา
2549รูปแบบและพัฒนาการของการควบคุมแรงงานโดยฝ่ายทุนในประเทศไทยตะวัน วรรณรัตน์
2544วงเงินเบี้ยประกันที่พึงใจจ่ายในการทำประกันสุขภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกลักษณ์ อินทุวรรณรัตน์
2554วัฏจักรธุรกิจระหว่างประเทศและการส่งผ่านผลกระทบ กรณีศึกษากลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันชนะ ธนูรัตน์
2528วิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกกับสังคมไทย : 09.30 น.-17.30 น. 1 ธันวาคม 2527 ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ; สุวินัย ภรณวลัย; วิวัฒน์ชัย อัตถากร; สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย; วรวิทย์ เจริญเลิศ; อภิชัย พันธเสน; แล ดิลกวิทยรัตน์; จามะรี พิทักษ์วงศ์; ชยันต์ วรรธนะภูติ; สมภพ มานะรังสรรค์; สุชาย ตรีรัตน์
2552วินัยตลาดกับพฤติกรรมการติดตามฐานะทางการเงินและความเสี่ยงของผู้ฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ไทยกิตติศักดิ์ ฤทธิดิลก
2552วิวัฒนาการของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ. 2475-พ.ศ. 2518)วีรวัฒน์ อริยะวิริยานันท์
2526วิเคราะห์สภาวะปัจจุบันของสถานะการณ์การเกษตรโลกชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2534วิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอในประเทศไทย ภาค 2 การวิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอนอกภาคเกษตรณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; ชเนฏฐ ว. ขุมทอง; พรเทพ พัฒธนานุรักษ์; วิทยากร เชียงกูล; วิวัฒนชัย อัตถากร
2549ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษา ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของสายการบินไทยกับสายการบินสิงคโปร์ธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล
2551ศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตปลาเผาะ (Pangasius sp.) ไทยวรานิษฐ์ บัลลังก์โพธิ์
2548ศึกษากระบวนการก่อเกิดและการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรธนชาติ ธรรมโชติ