Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 464 to 483 of 556 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544วงเงินเบี้ยประกันที่พึงใจจ่ายในการทำประกันสุขภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกลักษณ์ อินทุวรรณรัตน์
2554วัฏจักรธุรกิจระหว่างประเทศและการส่งผ่านผลกระทบ กรณีศึกษากลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันชนะ ธนูรัตน์
2528วิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกกับสังคมไทย : 09.30 น.-17.30 น. 1 ธันวาคม 2527 ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ; สุวินัย ภรณวลัย; วิวัฒน์ชัย อัตถากร; สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย; วรวิทย์ เจริญเลิศ; อภิชัย พันธเสน; แล ดิลกวิทยรัตน์; จามะรี พิทักษ์วงศ์; ชยันต์ วรรธนะภูติ; สมภพ มานะรังสรรค์; สุชาย ตรีรัตน์
2552วินัยตลาดกับพฤติกรรมการติดตามฐานะทางการเงินและความเสี่ยงของผู้ฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ไทยกิตติศักดิ์ ฤทธิดิลก
2552วิวัฒนาการของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ. 2475-พ.ศ. 2518)วีรวัฒน์ อริยะวิริยานันท์
2526วิเคราะห์สภาวะปัจจุบันของสถานะการณ์การเกษตรโลกชัยวุฒิ ชัยพันธุ์
2534วิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอในประเทศไทย ภาค 2 การวิเคราะห์โครงสร้างว่าด้วยการว่างงานและการจ้างงานไม่เพียงพอนอกภาคเกษตรณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; ชเนฏฐ ว. ขุมทอง; พรเทพ พัฒธนานุรักษ์; วิทยากร เชียงกูล; วิวัฒนชัย อัตถากร
2549ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษา ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของสายการบินไทยกับสายการบินสิงคโปร์ธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล
2551ศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตปลาเผาะ (Pangasius sp.) ไทยวรานิษฐ์ บัลลังก์โพธิ์
2548ศึกษากระบวนการก่อเกิดและการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรธนชาติ ธรรมโชติ
2553สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR) กับผลกระทบที่พึงจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยวันเฉลิม จันทรากุล
2544สวัสดิการโดยภาคชุมชน (1) กลุ่มออมทรัพย์ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
2551สหภาพแรงงานในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ : กรณีศึกษา สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไพรัช สุกใส
2554สาวใช้ : แรงงานข้ามชาติในครัวเรือนไทยกับการคุ้มครองของรัฐเอกชัย เอื้อธารพิสิฐ
2557สิทธิชุมชน และ การมีส่วนร่วม ภายใต้กระบวนการพัฒนา กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนิชาภัทร ไม้งาม
2554สิทธิประโยชน์ทางภาษีของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลวริทธิ์ คัมภีพันธ์
2549สิทธิและผลประโยชน์ของชุมชนในสังคมไทย : กรณีศึกษากรรมสิทธิ์ที่ดินหลังสึนามิของชาวมอแกลนหมู่บ้านทุ่งหว้า ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาเกศินี ทองทวีวิวัฒน์
2550หลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์และความขัดแย้งอันเกิดจากกรรมสิทธิ์ในสังคมไทยประยูร ดำรงชิตานนท์
2548องค์กรธุรกิจกับบทบาทการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของญี่ปุ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์พาริณี ทรัพย์ทวี
2529อนาคตของประชากรเมืองเทียนฉาย กีระนันทน์