Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 482 to 501 of 556 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548องค์กรธุรกิจกับบทบาทการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของญี่ปุ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์พาริณี ทรัพย์ทวี
2529อนาคตของประชากรเมืองเทียนฉาย กีระนันทน์
2555อัตราผลตอบแทนจากการรับรู้ในการศึกษาต่อสายอาชีวะและสายสามัญ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงรายนันท์ปพร มหาไม้
2544อัตราผลตอบแทนในการลงทุนทางการศึกษาจากการรับรู้ ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการตัดสินใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาปนัดดา บุญชัด
2544อัตราผลตอบแทนในการลงทุนทางการศึกษาจากการรับรู้ ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการตัดสินใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาปนัดดา บุญชัด
2553อัตราภาษีศุลกากรเทียบเท่ามาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของการค้าในภาคบริการด้านอาหาร กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลียภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียมุกดา สุกฤตานนท์
2546อำนาจตลาดของผู้ผลิตไฟฟ้าภายหลังการเปิดเสรีกิจการไฟฟ้าไทยกานดา ตะเภาพงษ์
2554อิทธิพลของการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่มีต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกรณีศึกษา : กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปประกอบ สุริเยนทรากร
2559อิทธิพลของคนรอบข้างต่อความร่วมมือในสินค้าสาธารณะธิดา เวียงสมุทร
2559อิทธิพลของภาษาต่อประสิทธิผลการสื่อสารของธนาคารแห่งประเทศไทยนราธร มั่นสุวรรณ
2553อิทธิพลทางวัฒนธรรมของนิตยสารหัวนอกกฤตยชญ์ ไผ่เรือง
2552อินเตอร์เน็ตกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวราวุธ แสงอร่าม
2548อุตสาหกรรมรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคในกรุงเทพมหานครณัฐพงษ์ สมงาม
2551อุปสงค์ต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2550ศศิมา แชประเสริฐ
2527อุปสงค์ต่อบุตร : การเปลี่ยนแปลงในช่วงทศวรรษเทียนฉาย กีระนันทน์
2548อุปสงค์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์สปาของผู้ให้บริการสปาและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สปาในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากสมุนไพรไทยศุภลักษณ์ มนต์วิเศษ
2559เขาใหญ่ : การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและกลุ่มทุนมฑณ ยนต์ดัน
2552เงินทุนระหว่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตลาดใหม่กัมพล เหล่าพงศ์สวัสดิ์
2543เงินสกุลร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียนกรกรัณย์ กังพานิชกุล
2558เงินสำรองระหว่างประเทศกับความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค และบทบาทของการจัดทำโครงข่ายความปลอดภัยทางการเงินในระดับภูมิภาควรินทิพย์ วรศักดิ์