Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 497 to 516 of 555 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559เขาใหญ่ : การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและกลุ่มทุนมฑณ ยนต์ดัน
2552เงินทุนระหว่างประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตลาดใหม่กัมพล เหล่าพงศ์สวัสดิ์
2543เงินสกุลร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียนกรกรัณย์ กังพานิชกุล
2558เงินสำรองระหว่างประเทศกับความผันผวนในเศรษฐกิจระดับมหภาค และบทบาทของการจัดทำโครงข่ายความปลอดภัยทางการเงินในระดับภูมิภาควรินทิพย์ วรศักดิ์
2553เศรษฐกิจการเมืองโลกกับบทบาทของทองคำบุลกิต อำนาจวรประเสริฐ
2550เศรษฐกิจชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายประชานิยมสยามสิน วลิตวรางค์กูร
2528เศรษฐกิจไทยพังเพราะวิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกหรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาสุธี ประศาสน์เศรษฐ
2549เศรษฐศาสตณ์การเมืองของสื่อสารมวลชน : ศึกษากรณีการจัดสรรคลื่นวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540ธนกร ศรีสุขใส
2550เศรษฐศาสตร์การเมืองกับการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์
2553เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์กับเศรษฐกิจไทย : การศีกษาเชิงประจักษ์ (1975-2005)พีระ ตั้งธรรมรักษ์
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนอัญชลี แสนสุขโชติ
2548เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการการกำหนดนโยบายสาธารณะกับกลุ่มผลประโยชน์ : กรณีศึกษาโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นศิรินา ปวโรฬารวิทยา
2551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549ภาคภูมิ วาณิชกะ
2551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกระบวนการกำหนดนโยบายในกิจการไฟฟ้าไทย : กรณีศึกษาแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP2007)สายรุ้ง ทองปลอน
2560เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยกลุ่มทุนระบบรางในไทยอดิศักดิ์ สายประเสริฐ
2556เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดการน้ำท่วม: กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนตลิ่งชัน กรุงเทพและชุมชนคลองโยง นครปฐมในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปีพ.ศ. 2554สุรชัย ฝั้นแก้ว
2551เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2542-2547เสมอกัน เที่ยงธรรม
2550เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2504-2549วนิดา สัจพันโรจน์
2545เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ในประเทศไทยกุลวดี หวังดีศิริสกุล, 2521-
2550เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าววิชาญ กิตติรัตนพันธ์