Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 6 to 9 of 9 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ตำรายาในศิลาจารึกวัดโพธิ์ : สังคายนา รวบรวม และอธิบายความหมาย : รายงานการวิจัยนิจศิริ เรืองรังษี; ชนิดา พลานุเวช; พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ; สุชาญ ชูสุวรรณ
2553ตำรายาในศิลาจารึกวัดโพธิ์ : สังคายนา รวบรวม และอธิบายความหมาย : รายงานการวิจัยนิจศิริ เรืองรังษี; ชนิดา พลานุเวช; พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ; สุชาญ ชูสุวรรณ
2551โครงการพัฒนารูปแบบการใช้ศักยภาพของท้องถิ่นในโครงการชุมชนน่าอยู่จังหวัดน่าน เพื่อการจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ดำเนินงาน ปี 2548 - 2550 : รายงานฉบับสมบูรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2554โครงการวิจัยกิจกรรมของผู้สูงอายุชาวไทยและชาวญี่ปุ่นผ่านทฤษฎี Social Engagement Theory กรณีศึกษาธุรกิจลองสเตย์กับการท่องเที่ยวชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต : รายงานการวิจัยประเทือง หงสรานากร