Browsing by Author ชัชชัย โกมารทัต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 17 to 36 of 43 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทำประตูฟุตบอลของทีมที่ประสบความสำเร็จกับทีมที่ไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014แพรว สีหมากสุก
2552การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการทำประตูบาสเกตบอลของทีมชาติสหรัฐอเมริกากับทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันบาสเกตบอลโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 29ณรงค์ ศรีสกุลแพทย์
2554การเปรียบเทียบผลของการฝึกเทนนิสระหว่างโปรแกรมที่เริ่มด้วยการตีลูกหลังมือตามด้วยลูกหน้ามือ กับโปรแกรมที่เริ่มด้วยการตีลูกหน้ามือตามด้วยลูกหลังมือ ที่มีต่อความสามารถในการตีเทนนิสของผู้เริ่มฝึกกีฬาเทนนิสณัฐพัชร ศรีสัมฤทธิ์
2528ขวัญในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไพฑูรย์ มหิพันธุ์
2527ความคิดเห็นของนักการศึกษา ครูพลศึกษาและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับคุณธรรมที่เกิดจากการกีฬาสุเทพ ชูสิมา
2528ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และครูพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ และวิธีการป้องกันการกระทำผิดทางวินัยของครูพลศึกษามนเฉลา กรศรีสวัสดิ์
2557ความต้องการจำเป็นด้านสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเซปักตะกร้อจักรพงษ์ งามหมู่
2528ความต้องการบริการด้านการออกกำลังกาย ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครแสงเพชร คูหาเรืองรอง
2556ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการเเข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2556ศิริพร สันติวัฒนา
2556ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการแข่งขัน ของนักกีฬาเทควันโดหญิงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42ดวงทิพย์ สวัสดีจันทร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการแข่งขันของนักกีฬาแบดมินตันนารีทัต โกมารทัต
2528ปัญหาการจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาเขตกรมการฝึกหัดครูเดชา เกียรติศิริ
2549ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 - 4 ของครูผู้สอนพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครสรายุธ สมบูรณ์
2519ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปี พ.ศ. 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 8ชัชชัย โกมารทัต
2554ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดทางการเล่น ที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐานในเด็กชาย อายุ 12 ปีอมรเทพ ทัศนสุวรรณ
2557ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดทางการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลขั้นพื้นฐานในเด็กชาย อายุ 12 ปีไพศาล ศุภปฐม
2558ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดทางการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐานในเด็กหญิงอายุ 12 ปีสุดาพัทธ์ เลิศพรกุลรัตน์
2557ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดในการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลในนักเรียนชายอายุ 12 ปีอรรถพล มณีแสง
2551ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกพลังกล้ามเนื้อขาที่มีต่อสมรรถภาพอนากาศนิยมในนักกีฬารักบี้ฟุตบอลธำรงค์ บุญพรหม
2552ผลของโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไว แบบผสมผสานการเล่นพื้นเมืองไทย ที่มีต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลอายุระหว่าง 10 – 12 ปีอาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์