Browsing by Author ณัฐสุดา เต้พันธ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 10 to 29 of 65 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครอง, กลวิธีการเผชิญปัญหา และความพึงพอใจในชีวิตในนักศึกษามหาวิทยาลัยกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย; เทพประทาน สีดาบุตร; ศุภณัฐ รอดหลง
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกับสุขภาวะทางจิตของนิสิตนักศึกษาโดยมีการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนเป็นตัวแปรส่งผ่านยรัตน์ดุล เลาห์วีระพานิช
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ความหวัง และการสำรวจอาชีพจันทร์เพ็ญ โชควิบูลย์สุข; ณัฐสุดา บุญอยู่; ลักษณ์พร ภาณุเกษมสิน
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนกับความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่านพิชามญชุ์ บุญสิทธิ์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญปัญหากับสุขภาวะเชิงอัตวิสัยในบุคคลในช่วงระยะเกษียณชนิดา ชโยปถัมภ์; ณัฐนิช มณีวรรณกุล; ณัฐพิชญ์ อินต๊ะนางแล
2555ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ความเมตตากรุณาต่อตนเอง ค่าดัชนีมวลกาย การประเมินตนเสมือนวัตถุและความพึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายในสตรีวัยรุ่นพลอยชมพู อัตศรัณย์
2553ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง และกลวิธีการเผชิญปัญหาของพนักงานในบริษัทห้องเย็น เอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)พิชญ์ ปัญญาพันธ์; ศศิธร พรศิวกุลวงศ์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและค่านิยมทางวัตถุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6กุลชา แซ่หลิม; จิราภรณ์ รัตนะ; เขมณัฏฐ์ ทองประเสริฐ
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และความสุขในการทำงานจตุวิทย์ กรวิทยโยธิน; นัชชา วรคุณพิเศษ; อภิมุขณ์ ตุรพงษ์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ ความเชื่อในความสามารถของตนและการฟื้นพลังมิ่งขวัญ ชอบบุญ; วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์; ณัฐวุฒิ ศรีสังข์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรูปแบบการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่านไหมไทย ไชยพันธุ์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล ความเมตตากรุณาต่อตนเอง และการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนภัสธารีย์ พลไพโรจน์; กันตวรรณ คงแป้น; สิริมนัส พะชะนะ
2556ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและการเผชิญปัญหาต่อการเปิดเผยตนเองบนเฟชบุ๊กนียาซคาน ข่านเคน; ยุทธศาสตร์ จ้อยสอดดง; เอสรา อุษณกรกุล
2553ความสุขของผู้หญิงโสด อายุ 35 ปีขึ้นไปธันยุดา บูรณวุฒิ
2554ตนที่ผ่านการบ่มเพาะของนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาธนพงศ์ อุทยารัตน์; ภาณุ สหัสสานนท; พรสวรรค์ ไหลสุวรรณ
2552บทบาททางเพศ พฤติกรรมก้าวร้าว และกลวิธีในการเผชิญปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉัตรี บุณยานันท์; เนตรชนก ไชยชำนาญ; ภัชวรรณ พันธ์วุฒิกร
2553ประสบการณ์การกระทำผิดซ้ำของเยาวชนชายในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน การศึกษารายกรณีปิยะณัฐ แย้มสรวล
2556ประสบการณ์การฟื้นคืนได้ของครอบครัวที่มีบุตรเป็นออทิสติกประภัสสร ฉันทศิริเวทย์
2554ประสบการณ์การเปิดเผยความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชายต่อครอบครัวเตโช ชัยวุฒิ
2555ประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตนเองภายหลังการเข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำจิรีรัตน์ สิทธิวงศ์