Browsing by Author ณัฐสุดา เต้พันธ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 65 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ตนที่ผ่านการบ่มเพาะของนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาธนพงศ์ อุทยารัตน์; ภาณุ สหัสสานนท; พรสวรรค์ ไหลสุวรรณ
2552บทบาททางเพศ พฤติกรรมก้าวร้าว และกลวิธีในการเผชิญปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉัตรี บุณยานันท์; เนตรชนก ไชยชำนาญ; ภัชวรรณ พันธ์วุฒิกร
2553ประสบการณ์การกระทำผิดซ้ำของเยาวชนชายในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน การศึกษารายกรณีปิยะณัฐ แย้มสรวล
2556ประสบการณ์การฟื้นคืนได้ของครอบครัวที่มีบุตรเป็นออทิสติกประภัสสร ฉันทศิริเวทย์
2554ประสบการณ์การเปิดเผยความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชายต่อครอบครัวเตโช ชัยวุฒิ
2555ประสบการณ์การเห็นคุณค่าในตนเองภายหลังการเข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำจิรีรัตน์ สิทธิวงศ์
2554ประสบการณ์ของการตัดสินใจไม่ได้ในการเลือกเส้นทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้ายกมลวรรณ อึงรัตนากร; ณิชาภัทร จรัสอาชา; อภิญญา สิทธิมงคลการ
2554ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ : การดำเนินชีวิตและการงานบนฐานอริยสัจ 4ฉัตรสุมาลย์ ศรีทองอุ่น
2555ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธมือใหม่ณัฐนลิน คำสำเภา
2552ประสบการณ์ของผู้เริ่มต้นฝึกหัดเป็นผู้นำกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาชาวไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ณัฐสุดา เต้พันธ์
2553ประสบการณ์ความงอกงามหลังการเข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของนิสิตนักศึกษาที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง : การศึกษาเชิงคุณภาพแบบทีมวิจัยเห็นชอบร่วมกันสมรักษ์ ทองทรัพย์
2553ประสบการณ์ความเข้มแข็งอดทนที่ผ่านการบ่มเพาะของนักเรียนเตรียมทหารตำแหน่งนักเรียนบังคับบัญชาสยมภู ชูเลิศ
2555ประสบการณ์ด้านจิตใจของนักศึกษาที่ยากจนจากชนบทและได้รับทุนการศึกษาจริยา ศรีวิจารย์
2553ประสบการณ์ด้านจิตใจของมารดาที่ยกบุตรให้เป็นบุตรบญธรรมนิศากร ปงรังษี
2554ประสบการณ์ด้านจิตใจของหญิงรักเพศเดียวกันที่มีความสัมพันธ์แบบคู่รักพิมพ์สิริอร ศิริทิณพงษ์
2558ประสบการณ์ด้านจิตใจในการฟื้นพลังของเยาวชนที่ไม่กระทำผิดซ้ำพิริยา ยังรอต
2555ประสบการณ์ทางจิตใจของชายรักชายที่ไม่เปิดเผยความโน้มเอียงทางเพศของตนเองต่อครอบครัวนพสิทธิ์ สิริจรูญชัย
2558ประสบการณ์ทางจิตใจของทหารผ่านศึกนอกประจำการที่มีความงอกงามภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญเอกธิดา ดวงอุไร
2560ประสบการณ์ทางจิตใจของนักกีฬาคนพิการที่มีความมั่นหมายจิราวัฒน์ เหลาสุภาพ
2556ประสบการณ์ทางจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการทำงานกับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตายวฤณ ปฐมวิชัยวัฒน์