Browsing by Author ณัฐสุดา เต้พันธ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 65  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558กระบวนการนิเทศแบบกลุ่มตามโมเดลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลวรัญญู กองชัยมงคล
2555การติดงานและความผูกใจมั่นในงาน : สาเหตุเชิงแรงจูงใจ และผลด้านความเหนื่อยหน่ายในงานเจณิกา วังสถาพร
2553การพัฒนาการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาญวิทย์ พิรุณสาร; ภัททะรินทร์ เตชะสุริยะมณี; สุทธิพร มรรคไพสิฐ
2560การพัฒนามาตรวัดการคิดแก้ปัญหาในบริบทพุทธธรรมของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีธนพงศ์ อุทยารัตน์
2555การพัฒนาและการสร้างคลังภาพที่สื่อถึงอารมณ์ทางบวกโชคชัย ลาภส่งผล; ทศพร ประไพทอง; ธนนันท์ เจริญสุพัตราชัย
2558การเยียวยาทางจิตใจด้วยการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง: การศึกษาแบบปรากฎการณ์วิทยามัณฑณา วรนิมมานนท์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครอง, กลวิธีการเผชิญปัญหา และความพึงพอใจในชีวิตในนักศึกษามหาวิทยาลัยกิตติคุณ ซึ้งหฤทัย; เทพประทาน สีดาบุตร; ศุภณัฐ รอดหลง
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกับสุขภาวะทางจิตของนิสิตนักศึกษาโดยมีการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนเป็นตัวแปรส่งผ่านยรัตน์ดุล เลาห์วีระพานิช
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตน ความหวัง และการสำรวจอาชีพจันทร์เพ็ญ โชควิบูลย์สุข; ณัฐสุดา บุญอยู่; ลักษณ์พร ภาณุเกษมสิน
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนกับความวิตกกังวลในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่านพิชามญชุ์ บุญสิทธิ์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญปัญหากับสุขภาวะเชิงอัตวิสัยในบุคคลในช่วงระยะเกษียณชนิดา ชโยปถัมภ์; ณัฐนิช มณีวรรณกุล; ณัฐพิชญ์ อินต๊ะนางแล
2555ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ความเมตตากรุณาต่อตนเอง ค่าดัชนีมวลกาย การประเมินตนเสมือนวัตถุและความพึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายในสตรีวัยรุ่นพลอยชมพู อัตศรัณย์
2553ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง และกลวิธีการเผชิญปัญหาของพนักงานในบริษัทห้องเย็น เอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)พิชญ์ ปัญญาพันธ์; ศศิธร พรศิวกุลวงศ์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและค่านิยมทางวัตถุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6กุลชา แซ่หลิม; จิราภรณ์ รัตนะ; เขมณัฏฐ์ ทองประเสริฐ
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และความสุขในการทำงานจตุวิทย์ กรวิทยโยธิน; นัชชา วรคุณพิเศษ; อภิมุขณ์ ตุรพงษ์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ ความเชื่อในความสามารถของตนและการฟื้นพลังมิ่งขวัญ ชอบบุญ; วนัชพร พิพัฒน์ธนวงศ์; ณัฐวุฒิ ศรีสังข์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรูปแบบการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่านไหมไทย ไชยพันธุ์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล ความเมตตากรุณาต่อตนเอง และการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนภัสธารีย์ พลไพโรจน์; กันตวรรณ คงแป้น; สิริมนัส พะชะนะ
2556ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและการเผชิญปัญหาต่อการเปิดเผยตนเองบนเฟชบุ๊กนียาซคาน ข่านเคน; ยุทธศาสตร์ จ้อยสอดดง; เอสรา อุษณกรกุล
2553ความสุขของผู้หญิงโสด อายุ 35 ปีขึ้นไปธันยุดา บูรณวุฒิ